Ομιλία του μέλους του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Δημ. Μαραβέλια στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

 «Να αποτελέσουν δομή εντασσόμενη στον Οργανισμό της οικείας Περιφέρειας οι  Φορείς Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και να μεταφερθούν στις Περιφέρειες οι προβλεπόμενοι και αναλογούντες πόροι για τους εν λόγω Φορείς», πρότεινε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Δημήτρης Μαραβέλιας μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της ΕΝΠΕ κ. Κώστα Αγοραστού επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορείς διαχείρισης προστατευoμένων περιοχών και άλλες διατάξεις» στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (ακρόαση φορέων).

«Εναλλακτικά η ΕΝΠΕ προτείνει οι εν λόγω φορείς να εποπτεύονται από την οικεία Περιφέρεια και σε κάθε περίπτωση να λειτουργούν, με χωρική αρμοδιότητα, αποκλειστικά εντός των ορίων μιας Περιφέρειας», επισήμανε ο κ. Δ. Μαραβέλιας αναδεικνύοντας «τα δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι Φορείς εκτείνονται στα όρια περισσοτέρων της μιας Περιφερειών».

Το μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ προέβη στην εκτίμηση ότι «αν δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών που είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, τα προβλήματα ελλιπούς οργάνωσης  και λειτουργίας, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών θα παραμείνουν άλυτα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου» καθώς, όπως εξήγησε, «από την προσεκτική ανάγνωση του νομοσχεδίου προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

- Κατά κανόνα διατηρείται σε ισχύ και η προγενέστερη νομοθεσία με αποτέλεσμα η πολυνομία και οι ασάφειες να επαυξάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα να οξύνονται.

-Οι προβλεπόμενες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, τελούν υπό την αίρεση της βεβαίωσης των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 7 του νομοσχεδίου).

-Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται σε πηγές χρηματοδότησης των ΦΔΠΠ, μεταξύ άλλων και από τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ (άρθρο 8 παρ. γ’ του νομοσχεδίου), οι οποίοι δεν τους εποπτεύουν, δεν διαθέτουν τις σχετικές πιστώσεις και αδυνατούν ακόμη και να ανταποκριθούν στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών τους – ειδικότερα οι Περιφέρειες έχουν υποστεί μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) τους, σε ποσοστό άνω του 65% κατά την τελευταία εξαετία».

Ανέδειξε, πάντως, το γεγονός ότι «παρά τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν, οι Περιφέρειες έχουν συνδράμει αποφασιστικά στην επιτέλεση σημαντικού έργου υποστήριξης της λειτουργίας και δράσης των ΦΠΔΔ».

Στην ομιλία του ο κ. Δημ. Μαραβέλιας επαναβεβαίωσε ότι ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδας «τασσόμαστε υπέρ των σκοπών και του έργου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) για την υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία  του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000 καθώς και για την ανάληψη δράσεων για την ήπια τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις:

-να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πληρότητα,

-να διέπονται από την αρχή της αποκέντρωσης εξουσιών  και να αποδίδουν αρμοδιότητες και αναλογούντες πόρους προς την Αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω τις Περιφέρειες και

-να στηρίζονται στην αμεσότητα εφαρμογής τους,

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, είναι ωφέλιμο να υιοθετηθούν οι προτάσεις μας», προέτρεψε.

 

Το υπόμνημα που κατέθεσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευoμένων Περιοχών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΝΠΕ www.enpe.gr.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου