Ο Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης αφορά στις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Ταμία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επί οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων.

Περισσότερα...

Ο Κανονισμός λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του.

Περισσότερα...

Ο Κανονισμός προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων ή παροχής υπηρεσιών περιγράφει τις διαδικασίες για τις προμήθειες, τις ανάθεσεις μελετών, έργων ή παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερα...