Ο ετήσιος ισολογισμός και Απολογισμός της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 74/2011, με συνημμένο τον πίνακα του Ισολογισμού και τον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.