Ρένα Δούρου Περιφερειάρχης Αττικής

H Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και συντετμημένα «ΕΝ.Π.Ε.», συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Περιφερειών.

Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα (παρ. 9 άρθρο 282 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011).

Η ΕΝ.Π.Ε. έχει ως έμβλημα τον Κλεισθένη και η σφραγίδα της είναι κυκλική. Περιμετρικά του κύκλου αναγράφεται ολογράφως ο τίτλος «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» και στο εσωτερικό του κύκλου το ανωτέρω έμβλημα.

Ο Σκοπός της ΕΝ.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ 181Α/22.8.2011) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έχει ως σκοπό, ιδίως :

 1. Τη συνεργασία των περιφερειών μελών της.
 2. Την προαγωγή του θεσμού του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης.
 3. Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των περιφερειών.
 5. Την προώθηση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της ανεργίας.
 6. Το συντονισμό των περιφερειών για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Την ενημέρωση και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού και των αιρετών οργάνων των περιφερειών.
 8. Τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και άλλους φορείς πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την προαγωγή του θεσμού της διαβαθμιδικής συνεργασίας και την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
 9. Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
 10. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης.
 11. Την εκπροσώπηση των περιφερειών στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 12. Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών οργάνων των περιφερειών και του προσωπικού καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους μονάδων.

Επίσης, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας :

 • διατυπώνει τις απόψεις της στα νομοσχέδια που αφορούν τις περιφέρειες,
 • εκδίδει βιβλία και έντυπα με αντικείμενο θέματα δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.