Αθήνα, 21 Ιουλίου  2017

                                                                                                                Α.Π.: 747

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η 'Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 15), προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/2005), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 31 παρ. 2 έως 7 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/2004), του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011).

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου τίτλου αλλοδαπής ανωτάτης σχολής, με αντικείμενα ειδίκευσης στα θέματα περιβάλλοντος και διατροφής.

Αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής και κάθε έγγραφο που αποδεικνύει αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση με τα αντικείμενα ειδίκευσης, θα υποβάλλονται για δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση ή ανάρτηση της παρούσας, στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15 - 4ος όροφος - τηλ.: 213.2144700). 

H παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί: (α) στην ιστοσελίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) [https://enpe.gr] και (β) στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» [https://diavgeia.gov.gr].   

 

 

Ο Πρόεδρος

 

  

 

Κωνσταντίνος Αγοραστός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου