Αθήνα: 20-2-2017

                                                                                                                          Α.Π.: 182

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την κατασκευή νέας ιστοσελίδαςτης ΕΝ.Π.Ε.(www.enpe.gr)και την φιλοξενία(webhosting)και τεχνική υποστήριξη

(technicalsupport) αυτής.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) και εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(β) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011),

(γ) τις διατάξεις του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ) και

(δ) την με Α.Π.: 51/23-1-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:  «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής νέας ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr),  φιλοξενίας (web hosting) και τεχνικής υποστήριξης (technical support)  αυτής, Έγκριση όρων προκήρυξης του διαγωνισμού και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών» (ΑΔΑ: 7ΦΗΘΟΡΖΥ-9Η0 /// ΑΔΑΜ: 17REQ005756846).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό Διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου τουέργου κατασκευής νέαςιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. καιπαροχής υπηρεσιώνφιλοξενίας &τεχνικής υποστήριξης αυτής,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Οπροϋπολογισμόςανέρχεται στο ποσό τωνευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00), πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο«Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26, την Τετάρτη 22-3-2017 και ώρα 11:00, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι 17-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε.(http://www.enpe.gr), και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) [http://www.eprocurment.gov.gr].

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΝ.Π.Ε., στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) - Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, στο τηλ: 2132144700 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λ.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Μ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ν. ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ξ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α' 181/2011).

Η ΕΝ.Π.Ε. διαθέτει την ιστοσελίδα με DOMAIN NAME «www.enpe.gr».

Η νέα έκδοση της ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. θα πρέπει να αναβαθμιστεί κατά πρώτον, σε επίπεδο εικαστικής σχεδίασης, βάσει της σύγχρονης τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του πλάτους της σελίδας σε μεγαλύτερη ανάλυση.

Η δεύτερη αλλαγή της ιστοσελίδας είναι, η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να αναζητούν αυτό που θέλουν γρήγορα και να προωθούνται στη σελίδα που τους ενδιαφέρει.

Επίσης, να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την διασύνδεση όλων των Περιφερειών με την ΕΝ.Π.Ε.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η ΕΝ.Π.Ε. προσκαλεί για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β)  του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011) και (γ) του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ), του έργου κατασκευής νέας ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr.) καιπαροχής υπηρεσιώνφιλοξενίας (webhosting) &τεχνικής υποστήριξης (technicalsupport) αυτής,  με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά,μέγιστου προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

1. Η ΕΝ.Π.Ε. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο κατασκευής νέας ιστοσελίδας της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr.) καιπαροχής υπηρεσιώνφιλοξενίας (webhosting) &τεχνικής υποστήριξης (technicalsupport) αυτής.

 

2. Λεπτομερής περιγραφή του έργου που προκηρύσσεται με την παρούσα περιλαμβάνεται στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (υπό στοιχ. Ν) της παρούσας.

3. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από την Eπιτροπή  Παραλαβής Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε.

Δ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο έχει μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

O ανάδοχος - μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις επί της αμοιβής του.

Η καταβολή της αμοιβής που αφορά την κατασκευή της ιστοσελίδας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ενώ η καταβολή της αμοιβής των υπηρεσιών φιλοξενίας & τεχνικής υποστήριξης αυτής, θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τρεις (3) υποφακέλους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς .
 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένος).

 

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

 • Η λέξη ή φράση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα.
 • Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης.
 • Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους μεποινή αποκλεισμούείναι τα εξής:

1.  Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75). όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και:

Α) ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότιμέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

 1.               I.       Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 2.             II.      Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
 3.          III.      Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της.
 4.           IV.      Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
 5.             V.      Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
 6.           VI.      Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.
 7.        VII.      Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,
 8.     VIII.      Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 9.           IX.      Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) και εμπειρία που είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
 10.              X.      Το προσωπικό που διαθέτει  είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως να κατανομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας).
 11.           XI.      Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών τουλάχιστον πριν πέντε (5) έτη.
 12.        XII.      Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι κερδοφόρα τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) έτη.

Β) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:

 1.               I.       Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
 2.             II.      Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26πς Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε., γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου και το ΦΕΚ δημοσίευσης της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνειΥπεύθυνη Δήλωσητης παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ουποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει το έργο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς, το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%).
 • Προκειμένου να είναι ευχερής η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να καταθέσουν την προσφορά τους με την δομή που παρουσιάζεται στο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(υπό στοιχ. Ξ).

Θ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη  είναι η Επιτροπή Παραλαβής Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε προσφοράς.
 2. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης.
 3. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των τεχνικών προσφορών, όπου προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες (Υπεύθυνη Δήλωση) προχωράει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 4. Εφόσον η οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της παραγράφου Η., η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προχωρεί στην κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
 5. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κ.λ.π.) αποτελεί και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) της ΕΝ.Π.Ε.

Κ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Οι αλλοδαποί:

 • Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 1α και 1 β του παρόντος, αντίστοιχα.

δ. Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση.

2. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου ΣΤ' της παρούσας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, η ΕΝ.Π.Ε. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του διαγωνισμού.

4. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου Η. της παρούσας.

Λ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 4. Σε κάθε περίπτωση η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από  ενενήντα (90) ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
 7. Πνευματικά Δικαιώματα. Όλα τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν για την εκτέλεση του έργου της παρούσας προκήρυξης καθώς και το περιεχόμενο τους, θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, ελευθέρως χρησιμοποιούμενο από αυτήν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τους θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτισθεί.
 8. Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΕΝ.Π.Ε. για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
 9. Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΝ.Π.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση του έργου και των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
 10. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
 11. Ισχύουσα νομοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
 12. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του να προσκομίσει:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την αναθέτουσα αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενων Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Προδιαγραφές εγγυητικής επιστολής. Η ως άνω εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την ημερομηνία έκδοσης.
 • Τον εκδότη.
 • Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται.
 • Τον αριθμό της εγγύησης.
 • Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 • Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειας του, τη σχετική διακήρυξη.
 • Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεων και διζήσεως.
 • Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΝΠΕ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 • Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 • Το χρόνο ισχύς της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).
 • Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΝ.Π.Ε.
 • Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 • Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Oι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα μέλη της ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Μ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http:// www.enpe.gr), και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) [http://www.eprocurment.gov.gr].

 

Ν. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)

Η νέα σχεδίαση του ιστοχώρου (site) της ΕΝ.Π.Ε. θα πρέπει να αναβαθμιστεί κατά πρώτον, σε επίπεδο εικαστικής σχεδίασης, βάσει των σύγχρονων τρόπων εμφάνισης. Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη του πλάτους της σελίδας σε μεγαλύτερη ανάλυση, καθώς η πλειοψηφία των χρηστών χρησιμοποιεί οθόνες widescreen. Επιπλέον, η σχεδίαση όλων των layouts θα πρέπει να είναι responsive, να ανταποκρίνονται δηλαδή δυναμικά, ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης, που έχει η συσκευή στην οποία εμφανίζεται το site, ώστε να καλύπτονται και οι mobile συσκευές (tablet, smartphone).

Η δεύτερη αλλαγή του ιστοχώρου είναι, η έμφαση των αποτελεσμάτων στην αναζήτηση, ώστε να έχει ευκολία χρήσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν αυτό που θέλουν γρήγορα και να προωθούνται στην κατάλληλη σελίδα του site.

Τρίτο και ιδιαίτερα σημαντικό, το σύστημα διαχείρισης να είναι φιλικό προς το χρήστη, ώστε να μπορούν εύκολα οι διαχειριστές υλικού να αναρτούν δεδομένα, φωτογραφικό υλικό και συνοδευτικά αρχεία, καθώς και να επεξεργάζονται υπάρχουσες αναρτήσεις.

Ακόμη, να παρέχεται δυνατότητα κοινοποίησης των σελίδων στα δημοφιλή social media (Facebook, Twitter κ.α.)

Επίσης, να προβλεφθεί κατάλληλη υποδομή για την διασύνδεση όλων των Περιφερειών με το νέο ιστοχώρο της ΕΝ.Π.Ε.

Ως βασική  προσέγγιση πρέπει να καλύπτονται τα παρακάτω:

 • ΕΝ.Π.Ε. - Ταυτότητα, Μέλη, Όργανα, Επιτροπές. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την διατήρηση και της ιστορικότητας των μελών και όπου αυτά συμμετέχουν.
 • Χάρτης Ελλάδας Περιφερειών, όπου με το κλικ ο επισκέπτης θα μεταφέρεται σε μια σελίδα με τις βασικές πληροφορίες της κάθε Περιφέρειας (Περιφερειάρχης, Μέλη ΕΝΠΕ, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ) - στην έκδοση PC και με το άγγιγμα του ποντικιού θα εμφανίζονται βασικές πληροφορίες
 • Υποδομή για διασύνδεση του ιστοχώρου της ΕΝ.Π.Ε. με τους ιστοχώρους των Περιφερειών, για άντληση νέων από αυτές  (μέσω RSS ή άλλου τρόπου, ο οποίος και θα προταθεί, από τον υποψήφιο ανάδοχο - σημειώνεται ότι η ανάπτυξη Web services δεν είναι επιθυμητή, καθώς οι Περιφέρειες μπορεί να μην μπορούν να αποκριθούν).
 • Επιτροπές & Μελέτες
 • Ευρωπαϊκή συμμετοχή
 • Διάθεση Προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΕΝ.Π.Ε.
 • Νέα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου: σε κάθε ανάρτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται τίτλος, κείμενο, επισυναπτόμενο αρχείο και από καμία ως πολλές φωτογραφίες. Επειδή πρόκειται για την ομάδα με τις περισσότερες αναρτήσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί δομή οργάνωσης κατά έτος και κατά μήνα, καθώς και δυνατότητα σελιδοποίησης - paging, όταν αυτά ξεπερνούν ένα ορισμένο πλήθος.
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις: θα πρέπει να υποστηρίζεται η ανάρτηση υλικού για  την ενημέρωση του κοινού, πριν την διεξαγωγή (χώρος, ημερομηνία-διάρκεια, πρόσκληση, πρόγραμμα, κλπ), αλλά και για την ανάρτηση υλικού, μετά τη διεξαγωγή (φωτογραφίες, βίντεο, ομιλίες, παρουσιάσεις).
 • Διαβουλεύσεις: θα πρέπει να υποστηρίζεται η εμφάνιση του αναρτημένου υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, ημερομηνίες, κλπ), να παρέχεται  η δυνατότητα τοποθέτησης σχολίων ή παρατηρήσεων, μαζί με ανάρτηση εγγράφου - επίσης,  θα εμφανίζονται τα υπάρχοντα σχόλια (η προσθήκη σχολίων, θα επιτρέπεται μόνο για εκείνες που είναι ανοιχτές)
 • Διακηρύξεις: θα πρέπει να υποστηρίζεται αυτή η κατηγορία ανάρτησης, με σαφή ένδειξη της ημ/νίας-ώρας λήξης, του προϋπολογισμού και ιδιαίτερη ένδειξη για όσες είναι σε ισχύ. Οι διακηρύξεις, από την ανάρτησή τους, μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους θα πρέπει να εμφανίζονται και στην Αρχική σελίδα, αυτόματα (χωρίς παρέμβαση του χρήστη).
 • Αρχική σελίδα: θα πρέπει να είναι ελκυστική, περιεκτική και ταυτόχρονα λιτή (όπως αρμόζει σε κυβερνητικούς ιστοχώρους), με ευκολία διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προβλέπει χώρο, όπου ένα μικρό πλήθος των πιο πρόσφατων νέων / δελτίων τύπου θα πρέπει να εναλλάσσονται, αυτόματα, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής τους με κλικ τους ή το touch.
  Επίσης, σε αυτή τη σελίδα, θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις νέων καταχωρήσεων για όσο το δυνατόν περισσότερες, από τις ανωτέρω αναφερόμενες επιλογές ανάρτησης, προκειμένου να δίνεται άμεση πληροφόρηση για τα περισσότερα δυνατά θέματα, με μια ματιά.
  Ενδεικτικά,  θα πρέπει να προβλεφθεί άλλος χώρος για την εμφάνιση συνεδρίων/εκδηλώσεων, με ορισμένο διάστημα αυτόματης εμφάνισης τους, πριν και μετά της διενέργειάς τους, χώρος ειδικός για κάποια σημαντική Ανακοίνωση, που θα εμφανίζεται/εξαφανίζεται αυτόματα, με βάση ημερομηνίες επιλογής του διαχειριστή, κα. Ακόμη, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εμφάνισης banners (και κινούμενων) με εσωτερικά ή εξωτερικά links, είτε μόνιμα, είτε με συγκεκριμένη διάρκεια (αυτόματη απόκρυψη με τη λήξη της) - οι διαστάσεις τους θα  είναι προκαθορισμένες. Αυτοί οι χώροι, να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταβλητού ύψους, για εμφάνιση είτε όλου του περιεχομένου, είτε τμήματός του, αλλά στη 2η περίπτωση, να είναι εμφανές στον επισκέπτη η ύπαρξη και ο τρόπος μετακίνησης σε αυτό που δεν εμφανίζεται. Μια πρόταση θα ήταν, οι χώροι αυτοί, στην έκδοση για PC, να τοποθετηθούν σε δεξιά στήλη.
 • Επικοινωνία: θα περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων επικοινωνίας και χάρτη τύπου Google map, με την ένδειξη της θέσης των γραφείων της ΕΝΠΕ, καθώς και φόρμα επικοινωνίας με email.
 • Όπου προβλέπεται ανάρτηση φωτογραφιών, αυτές θα πρέπει να ανασχηματίζονται (resize) αυτόματα από το σύστημα ανάρτησης, χωρίς την επιφόρτιση του αναρτητή, με αυτή την εργασία. Το μέγεθος, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να ακολουθεί τις τρέχουσες συνήθεις πρακτικές (και αν κριθεί απαραίτητο να ζητείται η γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής).

 

 • Σελίδες media: θα είναι σελίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης όλων των αρχειοθετημένων media (φωτογραφίες ή βίντεο), οργανωμένων με βάση την ημερομηνία ανάρτησης ή /και το θέμα. Πιο συγκεκριμένα:

•  Photo Albums

1. Δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ, με μικρογραφίες,  τίτλους, ημ/νία ανάρτησης, για ταξινομημένη τοποθέτηση.

 1. Λειτουργικός τρόπος προβολής των φωτογραφιών: η παρακολούθηση των φωτογραφιών (με χρήση του μεγαλύτερου μέρους της οθόνης) πρέπει να γίνεται με εύκολο και αναμενόμενο τρόπο,  ενώ τα χειριστήρια εναλλαγής (εφόσον είναι διακριτά) θα πρέπει να διατηρούνται στην ίδια θέση (κατά την εναλλαγή).
 2. Προτείνεται να παράγονται αυτόματα (κατά την ανάρτηση) και μικρογραφίες φωτογραφιών, ώστε να επιτυγχάνεται επιτάχυνση της εμφάνισης, αλλά και μείωση του απαιτούμενου bandwidth - ο Ανάδοχος πρέπει να καταγράψει στην προσφορά του αυτή τη διαχείριση, όπως και το κατά πόσο οι μικρογραφίες μπορούν να διατηρούνται/ενσωματώνονται στη Βάση Δεδομένων.

 

•  WEBVideo

Τοποθέτηση των video στο YouTube κανάλι της ΕΝΠΕ, για προβολή ειδήσεων και πλάνων από διάφορες δραστηριότητες ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού υλικού και εμφάνισή τους από τη σελίδα των βίντεο, όπου θα φαίνονται μικρογραφίες, τίτλοι και το επιλεγμένο βίντεο θα μπορεί να αναπαράγεται (ενσωματωμένο) σε μεγάλο μέρος της οθόνης.

 

 • Newsletter

1. Αρχείο με τις εκδόσεις του newsletter.

 1. Δυνατότητα προβολής online ή download σε μη επεξεργάσιμη μορφή, για προβολή offline.

 

•  Διαχείριση Banners

1. Τα Banners θα εμφανίζονται σε διάφορα προκαθορισμένα σημεία στην αρχική σελίδα (και σε χώρους κάποιων από τις άλλες σελίδες, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή), με βασικές λειτουργίες ελέγχου της σειράς τοποθέτησης και της εμφάνισης (συμπεριλαμβανομένου και χρονικού διαστήματος), από τους διαχειριστές.

2. Δυνατότητα τοποθέτησης banner (ακόμη και για εμπορική εκμετάλλευση), με link σε άλλα sites, για τη μεγιστοποίηση της επισκεψιμότητας του site.

 • Σύνδεσμοι (links).
 • Υποστήριξη ροών RSS (τουλάχιστον στα Νέα/Δελτία Τύπου).
 • Δημιουργία σελίδας (φόρμας) για αποστολή των απόψεων των επισκεπτών/πολιτών (με πρόβλεψη τίτλου, κατηγορίας θέματος και κειμένου).
 • Όλες οι επιλογές, οι οποίες περιέχουν πρόβλεψη για αποστολή δεδομένων από τους επισκέπτες, θα πρέπει να υποστηρίζονται από σύστημα captcha (ή αντίστοιχο), για αποφυγή εισόδου πληροφοριών από robots.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καλύπτοντας αυτά που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Το  Domain Name,   μέσω  του  οποίου  θα  είναι προσβάσιμος  ο  δικτυακός  τόπος  θα  είναι το

Η φιλοξενία αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου , είτε σε δικό του εξοπλισμό, είτε σε μισθωμένο, αρκεί να πληρούνται προϋποθέσεις αποθηκευτικού χώρου και εύρους (bandwidth).

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου (uptime) και θα φροντίζει άμεσα για την επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων και αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση 7 x 24 (7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα), για ένα (1) έτος από την παραλαβή του έργου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1.Ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έναρξης του έργου, θα πρέπει να παρουσιάσει Screens σε ψηφιακή μορφή της αρχικής σελίδας, αλλά και των επιμέρους σελίδων και εφαρμογών του δικτυακού τόπου, για την χωροταξική οργάνωση του layout του δικτυακού τόπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Θα παρουσιάσει δύο (2) διαφορετικά πρότυπα (templates). Τα προσχέδια και τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά δομικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα.

2.Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει ένα εκ των προτύπων, όπως αυτό έχει δημιουργεί από τον Ανάδοχο, αυτούσιο ή με προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες θα διατυπωθούν εγγράφως προς τον Ανάδοχο και οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών.

3.Ο Ανάδοχος, μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου του προτύπου, θα προβεί στην δημιουργία του δικτυακού τόπου, με χρονικό ορίζοντα έως τριών (3) μηνών- εντός των πρώτων τριών (3) εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να καταθέσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι εργασίες και τα παραδοτέα, καθώς και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και της προσφοράς του, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ελέγχου και παρακολούθησης του έργου.

4.Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας θα αποτελείται από ενότητες οργανωμένες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη προβολή των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου να μπορεί να αποκρύψει, διορθώσει, ακόμη και να προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου (αν υπάρξει περίπτωση με ανάγκη παρέμβαση του Αναδόχου, αυτή θα είναι χωρίς τίμημα).

5.Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία μετάπτωσης των δεδομένων από τον υπάρχον ιστοχώρο, στο νέο, σε κατάλληλο χρόνο, ώστε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα να ενσωματωθούν στο νέο site (εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος).

6.Η εκπαίδευση στη διαχείριση του ιστοχώρου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόταση και να ενσωματωθεί στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. 1.     Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το δικτυακό τόπο χωρίς την χρήση εργαλείων που παράγουν «έτοιμο κώδικα» και που καθιστούν την ιστοσελίδα να είναι αργή, λόγω του «περιττού κώδικα», που θα ενσωματώνουν.
 2. 2.     Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο.
 3. 3.     Λειτουργικά, όλα τα layouts θα πρέπει να είναι υλοποιημένα με τεχνική responsive, ώστε οι σελίδες να προσαρμόζονται αυτόματα στις διαστάσεις των οθονών των συσκευών που χρησιμοποιούν οι χρήστες (PCs, tablets, smartphones).
 4. 4.     Η κατασκευή του ιστοχώρου θα πρέπει να γίνει  με σύγχρονη τεχνολογία, με χρήση δυνατοτήτων της HTML5 και αξιοποίηση των CSS3, JAVASCRIPT και Jquery. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τις τεχνολογίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, γενικώς και ειδικώς.
 5. 5.     Να γίνεται χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάση τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS).
 6. 6.     Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου - το οποίο θα υποστηρίζει ως διακριτές επιλογές, κάθε ένα από τα θέματα ανάρτησης, που υποστηρίζει ο ιστοχώρος, εμφανίζοντας όλες στον administrator και στους υπόλοιπους χρήστες μόνο αυτές που υπάρχει δικαίωμα - θα πρέπει να είναι λειτουργικό, ώστε κάθε ανάρτηση να γίνεται μέσω φόρμας (web-based form), να είναι ιδιαίτερα εύχρηστο (δηλ. θα απαιτεί τις λιγότερες δυνατές κινήσεις από το χρήστη), ενώ το περιβάλλον θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.  Επίσης, θα υποστηρίζεται η διαβάθμιση δύο τουλάχιστον επιπέδων χρηστών, δηλ. διαχειριστής (administrator) και αναρτητές, και στους τελευταίους θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των θεμάτων ανάρτησης (όχι όλοι, όλα). Επίσης, θα καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων όλα τα συμβάντα επεμβάσεων στα αναρτημένα δεδομένα (καταχωρήσεις, διορθώσεις), με κατ' ελάχιστον όνομα χρήστη, ημερομηνία-ώρα, IP υπολογιστή και τις αλλαγές που έγιναν, με την εποπτική δυνατότητα ελέγχου αυτών να δίνεται στον διαχειριστή. Τέλος, το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτει  δυνατότητα κρυπτογράφησης (encryption) για τυχόν ευαίσθητα δεδομένα, προς χρήση, όπου κρίνεται σημαντικό για την ασφάλεια ή για εκείνα που θα ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
 7. 7.     Να διασφαλίζεται, κυρίως από το σύστημα, η ομοιομορφία στην εμφάνιση των αναρτήσεων,  κατά θεματική ενότητα και όχι από το χρήστη.
 8. 8.     Το επιλεγμένο σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ), με το οποίο θα συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα και θα πρέπει να αναφερθεί στην πρόταση του αναδόχου.
 9. 9.     Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα αναλάβει τη μετάπτωση (content migration) όλου του περιεχομένου (άρθρα, έγγραφα και αρχεία media) στο νέο site, από το υφιστάμενο, το οποίο είναι σε περιβάλλον Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Umbraco(http://umbraco.com) και βάση δεδομένων MS SQL Server.

10.Το περιεχόμενο θα είναι σε μορφή η οποία θα υποστηρίζει μορφοποιημένο κείμενο, φωτογραφίες, ήχο και video. Θα πρέπει να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags).

11.Γενικά, για λόγους διαφάνειας και αναζήτησης ιστορικότητας, η διαγραφή δεδομένων θα πρέπει να υλοποιηθεί με άλλο τρόπο (πχ. με κάποιο flag) και όχι με διαγραφή εγγραφής από πίνακα της ΒΔ.

12.Η δυνατότητα αναζήτησης κειμένου πρέπει να γίνεται σε όλο το περιεχόμενο κειμένου του δικτυακού τόπου. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εμφανίζονται ομαδοποιημένα, κατά θεματική ενότητα (με βάση αυτές που περιγράφονται ανωτέρω), με ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία ανάρτησης και το καθένα θα είναι υπερσύνδεση προς το αντίστοιχο άρθρο.

13.Να παρέχεται δυνατότητα κοινοποίησης των σελίδων στα δημοφιλή social media (Facebook, Twitter κ.α.).

14.Η διαχείριση του περιεχομένου του ιστοχώρου να γίνεται στο ίδιο λειτουργικό περιβάλλον, που εμφανίζονται και οι σελίδες με το περιεχόμενο.

15.Στην εφαρμογή διαχείρισης θα πρέπει να υλοποιηθεί και δυνατότητα αποστολής νέων/δελτίων τύπου ή newsletters σε (απεριόριστους) παραλήπτες (e-mail accounts), μέσω email lists.

16.Να παρέχεται η λειτουργία «Εγγραφής (Subscribe)» και «Διαγραφής (Unsubscribe)», στους παραλήπτες των mailing list, με ανάλογη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

17.Να δίνεται η δυνατότητα, εξαγωγής των mailing lists σε csv αρχεία.

18.Να γίνει ενσωμάτωση κώδικα «google analytics», για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

19.Θα πρέπει να υλοποιηθεί σύστημα διάθεσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΝ.Π.Ε., σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα δεδομένα τους, - στο νέο διαδικτυακό τόπο -  με πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων, στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr, στο πλαίσιο της ανοικτής διάθεσης εγγράφων.

20.Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη αναζήτησης λημμάτων και η εμφάνιση αποτελεσμάτων μέσα από τα περιεχόμενα των εγγράφων (π.χ. τεύχη newsletter).

21.Η Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (SΕΟ) αποτελεί μια καλή πρακτική υλοποίησης. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ακολουθηθούν βασικές αρχές καλής σχεδίασης ιστοσελίδων, για κείμενο και εικόνες, καθώς και μια λύση που θα προβλέπει την αυτόματη δημιουργία «meta description» για κάθε σελίδα, με χρήση κειμένου από τον τίτλο και την αρχική παράγραφο κάθε σελίδας, με δυνατότητα διαχείρισης των metatags, μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος.

22.Αυτόματη ανανέωση του ΧΜL sitemap και υποβολή στις μηχανές αναζήτησης (Google, Bing).

Οι προσφορές πρέπει να έχουν μια αναφορά για καθένα, από τα παραπάνω θέματα, όπου θα γίνεται εμφανές ότι το καλύπτει - σε κάποια από αυτά μπορεί να υπάρξει περεταίρω ανάλυση, προκειμένου να καταστεί σαφέστερα ο τρόπος κάλυψης.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ -WEBHOSTING

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τη φιλοξενία του δικτυακού τόπου της Ένωσης Περιφερειών σε high - availability servers είτεδικής του υποδομής, είτε σε,ανεξάρτητο data center ευρισκόμενοστην ελληνική επικράτεια, υπό την ευθύνη του.

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια των υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να παρέχει δύο πανομοιότυπα περιβάλλοντα λειτουργίας:

(α) τοπαραγωγικό περιβάλλονκαι

(β) έναδοκιμαστικό περιβάλλον,στο οποίο θα μπορούν να δοκιμάζονται οι δυνατότητες και οι διορθώσεις, πριν περάσουν στο παραγωγικό σύστημα (στο οποίο θα γίνει και η εκπαίδευση)

Η απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια θα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό.

 

Αναλυτικά:

H φιλοξενία (web hosting) του διαδικτυακού τόπου στους web servers της εταιρίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Διάρκεια φιλοξενίας ένα (1) έτος, από την παραλαβή του ιστοχώρου.
 • Domain name (www.enpe.gr)
 • Αποθηκευτικός χώρος με ελάχιστο τα 10 GB
 • Πρόσβαση FTP 24/7
 • Απεριόριστα (ή τουλάχιστον 50) POP3/SMTP e-mail accounts  @enpe.gr
 • Web mail
 • Web-base διαχείριση των e-mail accounts
 • AntiVirus & AntiSpam στο email
 • Μηνιαία κίνηση δεδομένων απεριόριστη
 • Backup 24/7

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ -TECHNICALSUPPORT

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει, επιπλέον, την τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε επίπεδο επίβλεψης, επιδιόρθωσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος σε καθημερινή και ολοήμερη βάση 7 x 24 (7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα), για ένα (1) έτος από την παραλαβή του ιστοχώρου.

Επιπλέον, θα παρέχει απομακρυσμένη (τηλεφωνική ή μέσω ΗΥ) τεχνική υποστήριξη στους διαχειριστές περιεχομένου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

 

Ξ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1

 

2.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

1  ΕΤΟΣ

 

3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

1 ΕΤΟΣ (7x 24)

 

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ (24%):

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

 

 

 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου