Αθήνα, 15  Μαρτίου 2011
Α.Π.:  151
Προς 
κα Λούκα Κατσέλη
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
 Κυρία Υπουργέ,

Σας στέλνουμε συνημμένα ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στα τρία κείμενα που μας στείλατε :

 ·          στο σχέδιο διάταξης για την «Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 ·          στο σχέδιο ΚΥΑ για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση»

 ·          στο σχέδιο Μνημονίου μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Περιφέρειας.

 Κατ' αρχήν προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στις Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες της Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010), οι οποίες είναι πολυμετοχικές και έχουν ως ρόλο την υποστήριξη της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, να μπορούν να οριστούν Συντονιστές - εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

 Ως προς τη νομική μορφή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, προτείνουμε να δοθεί και εναλλακτικά η δυνατότητα σύστασής της με τη μορφή Σύμπραξης ή Ένωσης, όπως προτείνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο συνημμένο κείμενο και να οριστεί ότι αυτοί οι φορείς είναι οι μόνοι δικαιούχοι του Προγράμματος.

 Στο ίδιο κείμενο τεκμηριώνονται τα προβλήματα από τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των πράξεων, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι :

 (α) είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα και (β) πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια χρηματοδότησης και άλλοι δείκτες που θα μετρούν τις αναλαμβανόμενες δράσεις και όχι μόνο ο αριθμός των θέσεων εργασίας.

Ως προς το περιεχόμενο της ΚΥΑ υπάρχουν αρκετά ζητήματα προς διευκρίνιση, όπως φαίνεται και από τη συνημμένη επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και για το λόγο αυτό προτείνουμε, πριν την οριστικοποίηση της ΚΥΑ, να οργανωθεί σχετική τεχνική σύσκεψη με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην οποία να συμμετάσχουν και τα αρμόδια στελέχη μας.

 Παράλληλα, σχετικά με τη συνεργασία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και του Υπουργείου Εργασίας, σας προτείνουμε τα ακόλουθα.

 α) Τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και της ΕΝ.Π.Ε. που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την εποπτεία της εφαρμογής ενός προγράμματος συλλογικής υποστήριξης των 13 Περιφερειών που θα περιλαμβάνει τα εξής :

Εκπόνηση προδιαγραφών για τα επιχειρησιακά σχέδια - Συστηματική ενημέρωση των αιρετών - Κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη των αρμόδιων στελεχών των Περιφερειών - Παρακολούθηση της εφαρμογής των μνημονίων - Δημιουργία ιστοτόπου για το πρόγραμμα και λειτουργία help desk - Δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη των Αναπτυξιακών Συμπράξεων - Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος - Προτάσεις αναγκαίων συνεργειών και συμπληρωματικών δράσεων.

 β) Τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα της ΕΝ.Π.Ε. στην επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας η οποία θα εξειδικεύσει τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων.

 γ) Τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη, ακόμη και εάν η αξιολόγηση αυτή γίνει από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. πριν την 01.07.2011.

Με εκτίμηση                        

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

 Συνημμένα: Προτάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη  Κρήτης

Ιστορικό Δελτίων Τύπου