Αθήνα, 29/4/ 2011 

                                                                                      Α.Π.: 256

                                              Προς

                                             (1) Κο Γιάννη Ραγκούση

                                              Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &

                                              Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

                                             (2) Κα Τίνα Μπιρμπίλη

                                             Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: Αρμοδιότητα αδειοδότησης σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Σχετ.-Συνημμ.: Το με αρ. πρωτ. 16007/5027/28.04.2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Πέτρου Τατούλη.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Με τη διάταξη της παρ. 20 του εδαφ. γ (Υποτομέας Ενέργειας) του Κεφ. Γ (Τομέας Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας) του άρθρου 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίστηκε ότι στην αρμοδιότητα των Περιφερειών, ανήκει, η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α´).

Ακολούθως, με τα Προεδρικά Διατάγματα - Οργανισμούς των δεκατριών Περιφερειών της χώρας, ορίστηκε ως αρμοδιότητα του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα ενέργειας (ενδεικτικά αναφέρουμε τη διάταξη του εδαφ. α της παρ. 4 του άρθρου 21 του Π.Δ/τος 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»).

Παράλληλα, με τα Προεδρικά Διατάγματα - Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητα του Τμήματος Φυσικών Πόρων (της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου), με έδρα αυτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η  διαχείριση αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης (ενδεικτικά αναφέρουμε τη διάταξη του εδαφ. β της παρ. 2 του Κεφ. Ζ του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»).

Με δεδομένο ότι η αναφορά της ανωτέρω αναφερόμενης αρμοδιότητας αδειοδότησης δραστηριοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δεν έχει έρεισμα στο νόμο ενώ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σύγχυσης άσκησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών των Περιφερειών και των αποκεντρωμένων κρατικών δομών, παρακαλούμε να προβείτε στην τροποποίηση των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την διαγραφή της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου