Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011

                                              Α.Π.: 351


                                                                   Προς: (1) Κο Γιάννη Ραγκούση

                                                                    Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

                                                                    & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                                                                   (2) Κο Δημήτρη Κουσελά

                                                                   Υφυπουργό Οικονομικών

 Θέμα: Κτήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σχετ.: Το με Αρ. Πρωτ. 591104/26.05.2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κου Σπυρίδωνος Σπύρου.


 

  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

                 σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, με το οποίο διατυπώνονται σοβαρότατοι προβληματισμοί αναφορικά με την αιτούμενη, από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ζακύνθου του Υπουργείου Οικονομικών, εκκένωση του Διοικητηρίου Ζακύνθου από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τη μεταφορά τους στο Μικρό Διοικητήριο του νησιού προκειμένου σε αυτό να μετεγκατασταθούν δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου), σας κάνουμε γνωστά τα εξής:  

                     Από το έτος 1995, οπότε ξεκίνησε η λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακίνητα που ανήκαν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνταν από τις δημόσιες υπηρεσίες, που συγκροτούσαν τη Νομαρχία (ως αποκεντρωμένη κρατική δομή),  για τη στέγασή τους καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών, περιήλθαν αυτοδικαίως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονταν (άρθρο 115 παρ. 3 του Π/Δτος 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» - ΦΕΚ A 21/1996).

                 Ακολούθως, κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), με τις οποίες θεσπίστηκε η Περιφέρεια ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού και συγκεκριμένα με το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 283 του νόμου αυτού, ορίστηκε ότι οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

                 Με τις παραπάνω διατάξεις τα δημόσια κτήρια που στέγαζαν τις δημόσιες υπηρεσίας της Νομαρχίας (χαρακτηρισμένα ως «Διοικητήρια»), περιήλθαν κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας, αρχικά στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια στην αιρετή Περιφέρεια.

                 Τα δικαίωμα αυτό των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να προσβληθεί από το ενδεχόμενο τυχόν επουσιωδών τυπικών παραλείψεων (π.χ. απλή επισημείωση της επελθούσης μεταβολής στα περιθώρια των βιβλίων μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου), μη οφειλομένων στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αλλά στην έλλειψη του απαραιτήτου ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου, που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούσε προβλήματα στους Υποθηκοφύλακες ή ακόμη και από το γεγονός ότι στην περίοδο της δεκαεξαετούς αδιάλειπτης χρήσης των Διοικητηρίων από τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στεγάζονταν κατά καιρούς και σε κάποια μικρά τμήματα αυτών υπηρεσίες μη ανήκουσες στους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ.

                 Πέραν των ανωτέρω, μια σειρά ιστορικών, οικονομικών και λειτουργικών λόγων επιβάλουν την παραμονή και καθιστούν ανέφικτη την απομάκρυνση των νυν χρηστών (υπηρεσιών των Περιφερειών).

                 Τέλος, φρονώντας ότι, ο νέος αυτοδιοικητικός θεσμός της Περιφέρειας, όχι μόνο θα πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει απερίσπαστος αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω στα πρώτα βήματά του, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παραμονή των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων, στο Διοικητήριο Ζακύνθου.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου