Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

                Α.Π.:506                           

Προς:

(1) Κο Πάρη Κουκουλόπουλο

Υφυπουργό Εσωτερικών

(2) Κο Αθανάσιο Ξηρό

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών

 

Θέμα: Πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Αξιότιμοι Κύριοι,
 

Είναι γνωστή σε όλους μας η αναγκαιότητα για την επείγουσα υλοποίηση εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκειμένου να απορροφηθούν οι πιστώσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αφού μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 193 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 7.6.2010), ορίζεται ότι:

«Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ´ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α´). Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ´ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου και προσλαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».   Με βάση δε τις παρ. 3 και 4 περ. δ' του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν, «3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. «Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο αυτό με έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του ν. 3812/2009.» 4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: … δ. επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων».

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αιτιολογημένα εάν για την πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται ή όχι εγκριτική υπουργική απόφαση (ΠΥΣ).

 

Με εκτίμηση

 Ο Πρόεδρος

 Ιωάννης Σγουρός

Ιστορικό Δελτίων Τύπου