Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, συμμετείχε στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας και της Ελλάδας. Τα τρία αυτά κράτη έχουν την ευθύνη της τρέχουσας Τριπλής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Ramon Luis Valcarcel, η Ά Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, κα Mercedes Bresso, ο Πρέσβης Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Rory Montgomery, ο επικεφαλής της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κ. Patrick Mc Gowan, ο Πρέσβης Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Raimundas Karoblis, ο επικεφαλής της Λιθουανικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, κ. Arnoldas Abramavicius και ο Πρέσβης Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Θεόδωρος Σωτηρόπουλος.

Τα θέματα, τα οποία συζητήθηκαν, ήταν η νέα προγραμματική περίοδος της Πολιτικής Συνοχής (2014 - 2020), η Ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς επίσης και η εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στην παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε σχετικά με την Πολιτική Συνοχής (2014-2020):

«Στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που διανύουμε η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης, μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας. Για το λόγο αυτό, είναι απολύτως αναγκαία η επίσπευση της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση της δέσμης των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται».

Ο κ. Σγουρός αναφερόμενος στη μη οριστικοποίηση του τελικού κειμένου του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, τόνισε:

«Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί ένα πολύ ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο για την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία της προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο, κάτι που έχουμε επισημάνει έγκαιρα ως ΕτΠ. Η ουσιαστική μας συμμετοχή στις διαδικασίες είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ολοκληρωμένες προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, την ενεργοποίηση των πολυταμειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τις Περιφέρειες, αλλά και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Εδαφικής Ατζέντας 2020.

Οι 13 Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν θέσει ένα σαφές πλαίσιο αρχών για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, υποστηρίζοντας ότι η κατανομή και διαχείριση των πόρων θα πρέπει να γίνει αποκεντρωμένα, μόνο μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών». 

Στη συνέχεια, ο κ. Σγουρός, αναλύοντας το θέμα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», διευκρίνισε:

«Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η Ελληνική Προεδρία θα ολοκληρώσει τη διαδικασία, καθώς το Μάρτιο του 2014 η Αθήνα θα φιλοξενήσει την 6ηΕυρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής Περιφερειών και Πόλεων της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιασθεί η Ενδιάμεση Αξιολόγηση και θα υιοθετηθεί σχετική Διακήρυξη του Προεδρείου.

Ελπίζουμε ότι η αξιολόγηση της στρατηγικής που θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα την άνοιξη του 2014 θα οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα, ως προς τις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, κυρίως στα θέματα της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής. Δεσμευόμαστε ότι θα συμβάλλουμε στην πράξη, ώστε ο ρόλος της ΕτΠ, αλλά και των ελληνικών Περιφερειών και Δήμων να είναι ουσιαστικός».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, στην τοποθέτησή του για την εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επεσήμανε ότι:

«Η ΕτΠ έχει έγκαιρα διατυπώσει την άποψη ότι η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών συνθηκών με στόχο την ενίσχυση της εδαφικής διάστασης των πολιτικών και η προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των περιφερειών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020»,

ενώ υπενθύμισε ότι η ΕτΠ σε πρόσφατο ψήφισμά της τόνιζε ότι:

- οι εδαφικές ιδιαιτερότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων.

- πρέπει να εξασφαλισθεί η επαρκής χρηματοδότηση.

- να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης μέσω τοπικών συμφώνων και

- τέλος, οι ειδικές συστάσεις και οι ετήσιες μελέτες ανά χώρα να ενσωματώνουν την περιφερειακή διάσταση των πολιτικών που σχετίζονται με την στρατηγική Ευρώπη 2020.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου