Α. Γενικά
 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στο διάλογο για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, με τις θέσεις και προτάσεις της.

  Οι 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διοικητική μεταρρύθμιση. Πεποίθησή μας είναι ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας στην λειτουργία του κράτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

 Ωστόσο θεωρούμε ότι το προταθέν προσχέδιο νόμου έχει σημαντικές αδυναμίες τις οποίες εξειδικεύουμε παρακάτω και πρέπει να τύχουν της προσοχής σας.

 

Β. Ειδικότερα

 Άρθρο 1

Η δυνατότητα κατάργησης θέσεων προσωπικού με Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να αφορά τους ΟΤΑ οι οποίοι διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια (άρθρο 102 παρ. 2 Συντάγματος). Με βάση τη συνταγματική επιταγή οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, τον καθορισμό των δομών τους, τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Επιβάλλεται η διατήρηση της υφιστάμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, έγκριση από Υπουργό Εσωτερικών, δημοσίευση στο ΦΕΚ).

 Άρθρο 2

1  Για την επιλογή στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που έχει εισάγει ο Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 51/2010).

 2 Άρθρο 3

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου για την κινητικότητα του προσωπικού αποτελούν πλεονασμό. Οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ν. 4093/2012 εξακολουθούν να ισχύουν.

 Άρθρο 4

 Μας βρίσκει αντίθετους η επιχειρούμενη κατάργηση ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή η συγχώνευση αυτών. Τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης του Β' βαθμού έχουν ήδη μειωθεί δραστικά με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). Ειδικότερα με το άρθρο 194 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η δυνατότητα για τη σύσταση μιας (1) αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας. Εξάλλου με βάση τη συνταγματική επιταγή περί διοικητικής αυτοτέλειας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν για τη σύσταση και κατάργηση των νομικών προσώπων τους. Τέλος επισημαίνουμε τα νομικά προβλήματα που έχει η διάταξη καθώς εισάγεται η δυνατότητα κατάργησης «κάθε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης» με προεδρικό διάταγμα.

 Άρθρο 18

 Προφανώς εκ παραδρομής η εν συντομία αναγραφή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει αναφερθεί εσφαλμένα ως «Π.Ε.Δ.» αντί του ορθού «ΕΝ.Π.Ε.».

 Άρθρο 19

 Διαφωνούμε με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 (προτελευταίο εδάφιο) του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου