Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Γραφεία Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), τα οποία έχουν συσταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2013 συνάντηση με την Ομάδα Έργου του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα).

Βασικοί λόγοι της συνάντησης ήταν η συμμετοχή των δύο Γραφείων στο Δίκτυο «Ελένη Σκούρα», η εύρεση κοινών αξόνων συνεργασίας σε θέματα ισότητας των φύλων και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η ένταξη των Γραφείων Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΕΝ.Π.Ε. και στην Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δίκτυο «Ελένη Σκούρα», το οποίο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013) για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και δικτύωσης και θα συμβάλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου