Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014

      Α.Π. 3                                                                                       

Θέμα: Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών της με Α.Π. 1530/18-12-2013 Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού.

 Σε συνέχεια της με Α.Π.1530/18-12-2013 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ηςΔιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014», η οποία αναρτήθηκε, την 19-12-2013, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡΖΥ-12Α) στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΑΔΑΜ: 13PROC0011796302 2013-12-19) και στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr), κάνουμε γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών, μέχρι την 14-1-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα  03:00 μ.μ.

Επίσης, ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών) η 15-1-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με Α.Π. 1530/18-12 2013 Προκήρυξης.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου