Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) 

 Αποφασίζει

 Ματαιώνει και κηρύσσει άγονο τον πρόχειρο διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014», ο οποίος προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 1530/18-12-2013 Προκήρυξη κρίνοντας ότι η κατατεθείσα μοναδική προσφορά πληροί τους όρους του διαγωνισμού εντούτοις λόγω της μη υποβολής περισσοτέρων προσφορών δεν αναπτύχθηκε επαρκής και πραγματικός ανταγωνισμός ενώ η ως άνω μοναδική προσφορά δεν είναι αυτοτελώς ανταγωνιστική.

Επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα, 6-8 Μαρτίου 2014», με τους αυτούς όρους της με Α.Π. 1530/18-12-2013 Προκήρυξης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

 

Συνημμένο το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου