Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

                                                                                    Α.Π.: 110

 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) προτίθεται να  λάβει προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού προγράμματος οικονομικής διαχείρισης γενικής λογιστικής συμβατό με το Π.Δ.113/2010 και το Ν. 4111/2013 αρθρ. 2, 3 και 4.

Στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης προσωπικού για είκοσι (20) ώρες καθώς και μετάπτωσης δεδομένων στο εφαρμοζόμενο από την ΕΝ.Π.Ε. πρόγραμμα γενικής λογιστικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr), στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα (λεωφ. Μεσογείων 15, 4ος όροφος - ΤΚ 115 26 Αθήνα), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 - 15:00. Πληροφορίες στο τηλ.: 2132144700.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου