Ρυθμίσεις σε ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να υπάρξει ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2016 -2017 ως προς το αυτό το θέμα περιλαμβάνονται σε τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ψηφίσθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου από την Βουλή των Ελλήνων.

Οι λόγω διατάξεις διαμορφώθηκαν μετά από εισήγηση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στο Υπουργείο Εσωτερικών και εποικοδομητική συνεργασία των δύο πλευρών και αφορούν είτε περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2016−2017, διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες είτε για περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.
Με τη νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, οι οποίες προέκυψαν λόγω του νέου πλαισίου που καθιερώθηκε για το σχολικό ωράριο με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας καθώς και λόγω της για πρώτη φορά υποχρεωτικής υλοποίησης των σχετικών διαγωνισμών επιλογής αναδόχων με ηλεκτρονικές διαδικασίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς τα προηγούμενα σχολικά έτη υπήρχαν νομοθετικές ρυθμίσεις για εξαίρεση των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών από την υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Όπως είναι εύλογο η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων διαγωνισμών προκαλεί δυσχέρειες τόσο στις αναθέτουσες αρχές όσο και στους υποψήφιους αναδόχους, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών, που διεξάγονται από τις Περιφέρειες, μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Μεταξύ άλλων, με την ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμιση:
-Παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές των Περιφερειών, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζουν την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2016.
-Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ιδιαίτερα πυκνοδομημένης περιφέρειας καθώς και των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των σχολείων και των οδών από τις οποίες διέρχεται η δημόσια συγκοινωνία, το οποίο συναντάται κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της ρύθμισης είναι η μεταφορά όλων των μαθητών των απομακρυσμένων περιοχών στα σχολεία.
-Παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστεί από τις Περιφέρειες η μεταφορά μαθητών από τα σχολεία προς τα κολυμβητήρια για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου