Τις θέσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) επί του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις» αλλά και προτάσεις για βελτίωση συγκεκριμένων διατάξεων παρουσίασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ κ. Δημήτρης Μαραβέλιας στη σημερινή συνεδρίαση (ακρόαση φορέων) της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαοσύνης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της εισήγησης του κ. Δ. Μαραβέλια με τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΝΠΕ:

«Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), συντάσσεται, αφενός, με την άποψη ότι  η κινητικότητα των υπαλλήλων συνιστά ένα κρίσιμο «εργαλείο» για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε φορέα, αφετέρου δε με το προφανές, ότι στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διοίκησης υφίσταται η επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο κινητικότητας, με κύρια χαρακτηριστικά την εισαγωγή ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων για το  σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ και την αρμονική σύζευξη της ικανοποίησης των υπηρεσιακών αναγκών με το δικαίωμα του υπαλλήλου στην κινητικότητα - με μία όμως επιφύλαξη: την τήρηση επιπλέον - ειδικών κανόνων και ρυθμίσεων που θα αφορούν διοικητικές και αυτοδιοικητικές οντότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως νησιωτικές Περιφέρειες και παραμεθόριες περιοχές ή το είδος τοπικών παραγωγικών δομών (όπως περιοχές με αγροτική ή βιομηχανική ανάπτυξη).

Περαιτέρω, όπως προβλέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 4), για τη συμμετοχή των φορέων στο συνιστώμενο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) τίθενται δύο απαρέγκλιτες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη (προηγούμενη έκδοση) επικαιροποιημένων Οργανισμών, κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο δημιουργούμενο Ενιαίο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (του άρθρου 16 του ν/σ),  που θα επιτρέπει την αποτύπωση της διάρθρωσης και της στελέχωσης όλων των φορέων και, β) η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η μετάταξη του υπαλλήλου διενεργείται σε κενή οργανική θέση για την οποία έχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από την «ταυτότητα» της θέσης - έπεται η καταχώριση των σχετικών στοιχείων  στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Επί των διατάξεων του νομοσχεδίου έχουμε τις εξής γενικές παρατηρήσεις:

-      Το νομοσχέδιοδεν εξειδικεύει τους κανόνες, διαδικασίες και μεθόδους βάσει των οποίων θα καταστούν δυνατές: (α) η επικαιροποίηση των Οργανισμών των Περιφερειών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τουςκαθώς και (β) ηκατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας -και το ίδιο βεβαίως ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (του άρθρου 3 του ν/σ), επί των οποίων εκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων.

-      Συνεπώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)θα πρέπει να προηγηθούν πολλά βήματα, τα οποία δεν προβλέπονται ούτε καν προδιαγράφονται στο νομοσχέδιο.   

-      Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση των νέων Οργανισμών και αξιολόγηση των δομών των Περιφερειών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής:

1. Υποστελέχωση: Τα τελευταία χρόνια λόγω και του μεγάλου «κύματος» συνταξιοδοτήσεων από τον Δημόσιο Τομέα, τοπροσωπικό των Περιφερειών έχει μειωθεί δραστικά, γεγονός που δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στη λειτουργία τους.

2. Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων:  Οι τομείς ευθύνης και αρμοδιότητες των Περιφερειών διευρύνονται σημαντικά. Οινέες αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις αιρετές Περιφέρειες, κατά κανόνα, αφενόςδεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους αφετέρουαπό κατάλληλο -εξειδικευμένο και υψηλών προσόντων- και επαρκές αριθμητικά ανθρώπινο δυναμικό.

3. Επικείμενη αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  Ήδη λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4368/2016, ΦΕΚ Α΄ 21) η Ειδική Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αναμένεται δε σύντομα η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Ένασημαντικό μέρος αρμοδιοτήτων, οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Κράτος (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις),αναμένεται να περιέλθουν στην αιρετή Περιφέρεια. Επακόλουθη θα είναι η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των ΟΤΑ β' βαθμού, μενέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας.

4. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Περιφερειών: Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Περιφερειών -νησιωτικές Περιφέρειες καιΠεριφέρειες της παραμεθορίου - θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ειδικοί κανόνες και να ληφθεί ειδική πρόνοια.

Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου

Επί του άρθρου 4 (Προϋποθέσεις συμμετοχής) :

Παράγρ. 3: Να συμπληρωθείστο τέλος της, ηπαράγρ. 3, ως εξής:«Για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ β' βαθμού παραμεθορίου περιοχής απαιτείται επιπλέον η σύμφωνη γνώμη  του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης».

Παράγρ. 4: Να συμπληρωθείστο τέλος της, ηπαράγρ. 4, ως εξής:«Ειδικά για την μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ β' βαθμού απαιτείται επιπλέον η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης». Υπάρχει ήδη η σχετική πρόβλεψη για τους ΟΤΑ α' Βαθμού.

Επί του άρθρου 5 (Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας): Στην συνιστώμενηΚεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος των ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ηδιάταξη να συμπληρωθεί με τη συμμετοχή και ενός εκπροσώπου της 'Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

Επί του άρθρου 8 (Μετάταξη - απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων και ορεινών - νησιωτικών ΟΤΑ α' βαθμού): Οι διατάξεις του άρθρου αυτού να επεκταθούν και στους ΟΤΑ β' βαθμού.

Επί του άρθρου 19 (Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις):Με τηνπαράγρ. 3 του άρθρου αυτού, καταργούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226), για τη μετάταξη με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αντιστοίχου κλάδου του φορέα υποδοχής. Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ιδίου νόμου (4024/2011), καταργήθηκαν οι κενές οργανικές όλων των φορέων του Δημοσίου. Συνεπώς, με την εν λόγω ρύθμιση, θα καταστεί πλέον ανέφικτη η μετάταξη των υπαλλήλων εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Προτάσεις συμπλήρωσης κειμένου νομοσχεδίου:

στο άρθρο 18 πργ.3, το«… με αίτησή τους στην Υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι…»  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :«.. ή τον φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι.»
Αιτιολογία :

Αφορά στους υπαλλήλους φορέων γενικής κυβέρνησης που υπηρετούν με  απόσπαση Ν.3614/2007 στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειών ή και αντίστοιχες, και που επιθυμούν να μεταταχθούν ανάλογα, καθόσον :

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιφερειών βάσει του Ν.3852/2010, είναι υπηρεσίες που συστήνονται στις Περιφέρειες, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στο Οργανόγραμμά τους. Παράλληλα, βάσει του Ν.3614/2007 αλλά και του Ν.4314/2014, οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ στελεχώνονται μόνο με αποσπάσεις, είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε από τη Μ.Ο.Δ., βαρύνουν δε μισθολογικά τον φορέα προέλευσης.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστεί σε ποιόν καταθέτουν οι εν λόγω υπάλληλοι την αίτηση μετάταξης άρθρου 18 «σχεδίου» Νόμου, αλλά και να αποκλειστεί η περίπτωση του να μην δικαιούνται να αιτηθούν μετάταξης στην Περιφέρεια στην οποίο εντάσσεται η εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης. 

στο άρθρο 18 πργ.3, το«…και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.», ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :«κατ΄εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και ανεξαρτήτως αιτίας δημιουργίας της.».
Αιτιολογία :

Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση με άλλες νομοθετικές διατάξεις που τυχόν άρουν τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς εν γένει υπαλλήλων που μετατάσσονται με τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα υπαλλήλων με απόσπαση σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης που μετατάσσονται ως προς την οργανική τους θέση.

στο άρθρο 18 πργ.3, το«Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση …»,ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ :« , με εξαίρεση τις αποσπάσεις του άρθρου 19 οι οποίες συνεχίζονται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε περίπτωση.».
Αιτιολογία :

Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου να μην εγερθεί ζήτημα υποχρεωτικής αίτησης και μετάταξης στους υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, άλλως ανάκλησης της απόσπασής τους από αυτές, από ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης ως έχει πριν την προτεινόμενη προσθήκη. Η πργ.1 του άρθρου 19 περί«…, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, …», κρίνεται ότι δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου το ζήτημα αυτό. Η δε παραμονή των υπαλλήλων του δημοσίου εν γένει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όπου είναι αποσπασμένοι, είναι μείζον και κρίσιμο ζήτημα για την λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών που λειτουργούν κατά κανόνα ήδη υποστελεχωμένες και σε σχέση με το έργο που έχουν αναλάβει.

άρθρο 19: …», ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΩΣ :« 2. Η άσκηση δικαιώματος άρθρου 18 περί υποβολής αίτησης μετάταξης και εφόσον αυτή εγκριθεί, από υπαλλήλους υπηρετούντες με απόσπαση στις υπηρεσίες και φορείς του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει ούτε τροποποιεί την απόσπασή τους σε αυτές αλλά αυτή παραμένει σε ισχύ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»
 Αιτιολογία :

Η προσθήκη προτείνεται προκειμένου η δυνατότητα που δίνεται στους αποσπασμένους στις υπηρεσίες εδαφίου 1 άρθρου 19, να μεταταχθούν ως ορίζεται στο άρθρο 18, να μην αποτελέσει αιτία άρσης απόσπασής τους από αυτές και για το λόγο αυτό και μόνο, δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου