Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 15), προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α 138/2005), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 31 παρ. 2 έως 7 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/2004), του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Χώρας ή ισοτίμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, με αντικείμενα ειδίκευσης στην Επικοινωνία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον Πολιτισμό.

Η καλή γνώση (επιπέδου «Β2») της αγγλικής γλώσσας και το αντίστοιχο επίπεδο γνώσης μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ με  πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής,  θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα.   

Αιτήσεις ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ και κάθε έγγραφο που αποδεικνύει αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογης με τα αντικείμενα ειδίκευσης, θα υποβάλλονται για δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσιοποίηση της παρούσας, στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15 – 4ος όροφος – τηλ: 213.2144700). 

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) [www.enpe.gr] και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου