Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) προτίθεται να προσλάβει έναν δημοσιογράφο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση θα λήξει αυτοδικαίως με το πέρας της θητείας του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε..

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει: (α) να διαθέτει οκταετή τουλάχιστον δημοσιογραφική εμπειρία, ως συντάκτης και αρχισυντάκτης, στον έντυπο τύπο (εφημερίδες), στο ραδιόφωνο και σε ηλεκτρονικά μέσα,  σε θέματα:  πολιτικής,  δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

(β) να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή τίτλου σπουδών ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά της δημοσιογραφικής εμπειρίας στα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα, τίτλος σπουδών και βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε./Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου, Μεσογείων 15, Αθήνα, 4ος όροφος, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 15:00. Πληροφορίες: αρ. τηλεφώνου 2132144700.

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου