Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης με MIS 5107690 με τίτλο «Δημιουργία Μηχανισμού εποπτείας και ενδυνάμωσης της Αγοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας»

ΕΝΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 15

Πληροφορίες: Γ. Γράβαρης

Τηλ.: 213-2144700 & 746

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Aθήνα, 15/7/2020

Α.Π. 473

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης  έργου για την υποστήριξη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

 στο πλαίσιο του έργου

«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece
(LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»

 

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».
 3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

11.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209

 1. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
 2. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).
 3. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006).
 4. Το από 14/05/2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006, μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) και του Συνδικαιούχου Ένωση Περιφερειών Ελλάδας –ΕΝ.Π.Ε. (Union of Greek Regions – UGR) με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός της ΕΝ.Π.Ε. στο έργο.
 5. Τις υποχρεώσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλαδας στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
 6. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του EASME και του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλαδας ως Συνδικαιούχου.
 7. Την με αριθμό 399A/18/06/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ με θέμα: “Σύναψη Σύμβασης Έργου για την υποβοήθηση της ΕΝΠΕ στο πρόγραμμα LIFE-IP (LIFE Integrated Projects Climate Action) με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) (Ακρώνυμο: AdaptInGR)” με ΑΔΑ: ΨΗ3ΠΟΡΖΥ-Χ95, με την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα:
 8. Η σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα φυσικό πρόσωπο – εξειδικευμένο επιστήμονα, για την υποβοήθηση της υλοποίησης του αναληφθέντος έργου της ΕΝ.Π.Ε. (ως δικαιούχου) στο πρόγραμμα LIFE-IP (LIFE Integrated Projects Climate Action), με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece), με χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης έως την 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσής της έως και την ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01.04.2019).
 9. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr) όπως και στο διαδικτυακό ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
 10. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό.
 11. Η δέσμευση ποσού 24.300,00 € από τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. έτους 2020 για την υλοποίηση του ως άνω έργου.
 12. Την με αριθμ. Πρωτ. 399Α/18.06.2020 (ΨΗ3ΠΟΡΖΥ-Χ95) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Π.Υ), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της ΕΝΠΕ (με ΑΔΑ: Ψ6ΛΤΟΡΖΥ-ΩΦ9)
 13. Τις ανάγκες της ΕΝΠΕ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Β του παρόντος, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη:

 

Κωδικός  Θέσης

Τίτλος Θέσης

Συνολική Αμοιβή (ευρώ)

LIFE-IP-AdaptInGR-Θ1

Ειδικός Επιστήμονας (Expert) / Υπεύθυνος/η Διαχείρισης  Έργου (Project Manager)

24.300,00

 

 

 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:
 η Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020  και ώρα 13.00.

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ως Συνδικαιούχος του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece  (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)», όπως αυτές  απορρέουν από το (20) σχετικό Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006, μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) και της ΕΝ.Π.Ε. To έργο έχει διάρκεια 8 έτη (01/01/2019 - 31/12/2026) και υλοποιείται σε τέσσερις (4) φάσεις διετούς διάρκειας έκαστη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι  ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για  κάθε νέα φάση του έργου LIFE-IP AdaptInGR μέχρι τη λήξη αυτού, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η αντισυμβαλλόμενος/η δεν εκτελεί το έργο που του/της έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το Πρόγραμμα LIFE.

Το συνολικό τίμημα (αμοιβή) για την εκτέλεση του έργου της θέσης, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα,  αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί  από τον επιλεχθέντα/α υποψήφιο/-α από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και όλοι οι φόροι και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του/της ασφαλισμένου/ης και του εργοδότη εφόσον απαιτείται.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα Παραρτήματα A έως Ε, αναρτάται:

α) στο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (www.enpe.gr)

β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

 

 

Απόστολος Τζιτζικώστας

 

 

Συνημμένα:

Παράρτημα Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR

Παράρτημα Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα Γ: αιτηση εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ – απαιτουμενα δικαιολογητικα

Παράρτημα Δ: Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση αιτησεων/προτασεων

Παράρτημα Ε: Σύναψη ΣυμβάσΗΣ  Μίσθωσης Εργου – Απασχόληση

 

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γρ. Προέδρου ΕΝ.Π.Ε.

- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 

 

                                                                                                           

                                                                                                 Αθήνα: 25-2-2019

                                                                                                  Α.Π.: 160

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) και εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(γ) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011),

(δ) τις διατάξεις του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ) και

(ε) την με Α.Π.: 159/25-2-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Έγκριση όρων προκήρυξης του διαγωνισμού και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δεκατριών χιλιάδων (€ 13.000,00), πλέον Φ.Π.Α. 24%, κατ' ανώτατο όριο.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο «Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) – Τ.Κ. 115 26, την Δευτέρα 18-3-2019 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr), στον ιστότοπο του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” [https://diavgeia.gov.gr] και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) [http://www.eprocurment.gov.gr] και περίληψή της θα δημοσιευθεί στον  τύπο.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΝ.Π.Ε., στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) – Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, στο τηλ: 2132144700 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ν. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ξ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011).

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η ΕΝ.Π.Ε. προσκαλεί για τη συμμετοχή σε Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (γ)  του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011),(δ) του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ), για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του φορέα, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, μέγιστου προϋπολογισμού ευρώ δεκατριών χιλιάδων (€ 13.000,00), πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 1. Η ΕΝ.Π.Ε. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών:
 • Λογιστηρίου
 • Φορολογικών εργασιών
 • Εργατικών θεμάτων
 • Οικονομικής διαχείρισης
 • Χρηματοδοτήσεων
 • Εξωτερικών εργασιών

 

 1. Λεπτομερής περιγραφή του έργου που προκηρύσσεται με την παρούσα περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Παράρτημα της παρούσας.

 

 1. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα υποβάλει ως παραδοτέα μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, δώδεκα (12) στο σύνολο τους, τις οποίες θα παραλαμβάνει οριστικά η Επιτροπή Παραλαβής Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. ως ακολούθως:

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π1)

+ 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και θα αφορά το διάστημα του πρώτου μήνα παροχής των υπηρεσιών.

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π2)

+ 75 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και θα αφορά το διάστημα του δεύτερου μήνα παροχής υπηρεσιών.

 

 

Οι υπόλοιπες εκθέσεις θα πρέπει να παραδίδονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο έχει μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό € 13.000,00, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά (τιμή).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:

 

 • 1η δόση με την οριστική παραλαβή της πρώτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π1).
 • 2Π δόση με την οριστική παραλαβή της δεύτερης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π2).
 • Οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται μετά την υποβολή εκάστης έκθεσης πεπραγμένων.

O ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις επί της αμοιβής του.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της.

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος), για δύο (2) οκτάωρα εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ώρες: 08:00 – 16:00), κατόπιν εβδομαδιαίου προγραμματισμού από την αναθέτουσα αρχή καθώς και από την επαγγελματική του εγκατάσταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση που θ' ακολουθήσει.

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τρεις (3) υποφακέλους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς .
 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένος).

 

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

 • Η λέξη ή φράση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα.
 • Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης.
 • Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους με ποινή αποκλεισμού είναι τα εξής:

 1. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75). όπως ισχύει, (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και:

Α) ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

 1. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της.
 1. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
 2. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
 3. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.
 • Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 1. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
 2. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως να κατανομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας),
 3. Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών τουλάχιστον πριν δέκα (10) έτη.
 • Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι κερδοφόρα τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.

Β) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:

 1. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
 2. Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26πς Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε., γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 3. Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου και το ΦΕΚ δημοσίευσης της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.
 4. 3. Αντίγραφο άδειας από το Οικονομικό Επιμελητήριο στον προσφέροντα.

(Β) Απαιτούμενα προσόντα Υπευθύνου Έργου:

 • Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε ισχύ.
 • Πτυχίο Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.
 • Δεκαετή (10 έτη) τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 • Πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ.
 • Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον ένα (1) έργο λογιστικής υποστήριξης Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Υπευθύνου Έργου:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή και Τίτλων Σπουδών.
 • Αποδεικτικά δεκαετούς (10 έτη) τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας ή αποδεδειγμένης δραστηριότητας στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται δεκτά: εργοδοτικές βεβαιώσεις ή συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις έργου στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 • Αποδεικτικά πενταετούς (5 έτη) τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας ή αποδεδειγμένης δραστηριότητας με αντικείμενο την λογιστική υποστήριξη Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ. Ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται δεκτά: εργοδοτικές βεβαιώσεις ή συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις έργου στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη αναφορά της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς, το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%).
 • Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Κ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη  είναι η Επιτροπή Παραλαβής του έργου της ΕΝ.Π.Ε.

Λ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε προσφοράς.
 2. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης.
 3. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των τεχνικών προσφορών, όπου προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες (Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου Θ.) προχωράει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 4. Εφόσον η οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της παραγράφου Ι., η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρεί στην κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
 5. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κ.λπ.) αποτελεί και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της ΕΝ.Π.Ε.

Μ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

β. Οι αλλοδαποί:

 • Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 1α και 1 β του παρόντος, αντίστοιχα.

δ. Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση.
 1. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 2. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Η’ της παρούσας. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, η ΕΝ.Π.Ε. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του διαγωνισμού.
 3. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου Η. της παρούσας.

Ν. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 4. Σε κάθε περίπτωση η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από  ενενήντα (90) ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
 7. Πνευματικά Δικαιώματα: Όλα τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν για την εκτέλεση του έργου της παρούσας προκήρυξης καθώς και το περιεχόμενο τους, θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, ελευθέρως χρησιμοποιούμενο από αυτήν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τους θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτισθεί.
 8. Ευθύνη των μελών της ένωσης: Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΕΝ.Π.Ε. για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
 9. Η αμοιβή του παρόντος διαγωνισμού έχει υπολογισθεί με βάση το σημερινό όγκο εργασιών και υφιστάμενα προγράμματα που διαχειρίζεται η ΕΝ.Π.Ε.
 10. Εμπιστευτικότητα: Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΝ.Π.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
 11. Η νομική φύση της παρούσας προκήρυξη συνίσταται στην παροχή εκ μέρους του Αναδόχου ανεξαρτήτων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το γεγονός της παρουσίας στην ΕΝ.Π.Ε. εκπροσώπων του Αναδόχου ενδεχομένως σε καθημερινή βάση ουδόλως αποτελεί άσκηση διευθυντικού δικαιώματος εκ μέρους του φορέα, οφείλεται δε απλώς στην φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι στενότατα συνυφασμένες με την έδρα της ΕΝ.Π.Ε., όπου και τηρούνται τα λογιστικά αρχεία της.
 12. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
 13. Ισχύουσα νομοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Ξ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του να προσκομίσει:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο Ε. της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την αναθέτουσα αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενων Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Προδιαγραφές εγγυητικής επιστολής. Η ως άνω εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την ημερομηνία έκδοσης.
 • Τον εκδότη.
 • Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται.
 • Τον αριθμό της εγγύησης.
 • Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 • Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειας του, τη σχετική διακήρυξη.
 • Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεων και διζήσεως.
 • Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΝΠΕ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 • Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 • Το χρόνο ισχύς της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).
 • Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΝ.Π.Ε.
 • Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 • Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα μέλη της ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http:// www.enpe.gr), στον ιστότοπο του Προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” [https://diavgeia.gov.gr] και στον ιστότοπο του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) [http://www.eprocurement.gov.gr] και περίληψή της θα δημοσιευθεί στον τύπο.

 

 

 

 

 

Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις κάτωθι Υπηρεσίες, στην έδρα της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος), για δύο (2) οκτάωρα εβδομαδιαίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ώρες: 08:00 – 16:00) κατόπιν εβδομαδιαίου προγραμματισμού από την αναθέτουσα αρχή καθώς και από την επαγγελματική του εγκατάσταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση που θ' ακολουθήσει:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.      

Γνώση χειρισμού λογιστικής εφαρμογής Δημοσίου (έκδοση: 2.57.000-22.04.2014 O.T.S.)

2.      

Προσδιορισμός των επιβαλλόμενων από των Κ.Φ.Σ. Βιβλίων & Στοιχείων της ΕΝΠΕ ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3.      

Εξασφάλιση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικών που αφορούν τις συναλλαγές με τρίτους

4.      

Έλεγχος των δικαιολογητικών σχετικά με την πληρότητα τους:

•      ύπαρξη σύμβασης

•      έγκριση δαπάνης

•      χρέωση σε έργο και υποέργο που εκτελεί η ΕΝΠΕ

5.      

Προσδιορισμός των ειδικών χειρισμών στα δικαιολογητικά δαπανών όπου αυτό απαιτείται (κρατήσεις κ.λπ.)

6.      

Εβδομαδιαία ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα και επικαιρότητα τους.

7.      

Ενημέρωση του μητρώου παγίων της ΕΝΠΕ.

8.      

Προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις του Λογιστικού Σχεδίου ώστε να καλύπτει κάθε φορά τις ανάγκες της ΕΝΠΕ.

9.      

Εκτύπωση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Σ. Βιβλίων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται.

10.    

Εκτύπωση των αναλυτικών καθολικών που αφορούν προμηθευτές & πιστωτές της ΕΝΠΕ και επιβεβαίωση των υποχρεώσεων προς αυτούς.

11.    

Παρακολούθηση, έλεγχος και συμφωνία των αποδόσεων ταξιδιών.

12.    

Έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η εταιρεία και επιβεβαίωση των υπολοίπων με τα extrait της τράπεζας.

13.    

Παρακολούθηση τήρηση της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας.

14.    

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.

15.    

Σύνταξη και υπογραφή του Ισολογισμού τέλους χρήσης της ΕΝΠΕ

16.    

Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τέλους χρήσης στο Δ.Σ. της ΕΝΠΕ

17.    

Σύνταξη και υπογραφή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της ΕΝΠΕ.

18.    

Προετοιμασία του ετήσιου ελέγχου από τον Ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή.

19.    

Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου από τις φορολογικές αρχές

20.    

Γνώση και εφαρμογή του προγράμματος μισθοδοσίας Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)

21.    

Παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

22.    

Ηλεκτρονική συμπλήρωση των εντύπων του ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις των εργαζομένων

23.    

Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υπογραφή της κατάστασης των εργαζομένων προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

24.    

Υπολογισμός της μισθοδοσίας εκάστου μηνός, πληρωτέο ανά εργαζόμενο, Ι.Κ.Α. κ.λπ.

25.    

Τήρηση αρχείου της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών ταμείων

26.    

Σύνταξη κατάστασης με τις μηνιαίες αμοιβές εργαζομένων και συνεργατών για την πληρωμή τους.

27.    

Σύνταξη των εντύπων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

28.    

Ηλεκτρονική υποβολή των Ατομικών Πληροφοριακών Δελτίων Ι.Κ.Α. των εργαζομένων

29.    

Σύνταξη και υπογραφή της Οριστικής Δήλωσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

 

30.    

Υπολογισμός των αποζημιώσεων του Προέδρου & των μελών του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ

 

31.    

Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρου των εργαζομένων.

 

32.    

Υπολογισμός των ετήσιων βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

33.    

Υπολογισμός των ετήσιων βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των μη ελεύθερων επαγγελματιών.

 

34.    

Χορήγηση όλων των ανωτέρω βεβαιώσεων στους δικαιούχους.

 

35.    

Διεκπεραίωση ενδεχόμενου ελέγχου από τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

36.    

Σύνταξη προϋπολογισμού του επόμενου έτους έως το τέλος Οκτωβρίου.

 

37.    

Σύνταξη μηνιαίων & τριμηνιαίων Στατιστικών Δελτίων για την Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε. (Τμήμα Ερευνών Δημόσιου Τομέα)

 

 

38.    

Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων

 

39.    

Εφαρμογή προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010)

 

40.    

Σύνταξη προϋπολογισμού ανά έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει η ΕΝΠΕ

 

41.    

Αναθεώρηση του τρέχοντος προϋπολογισμού όταν αυτό απαιτείται.

 

42.    

Συνεργασία με τους υπεύθυνους για τυχόν ερωτήσεις – προβλήματα

 

43.    

Απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε αρμόδιου Υπουργείου

 

 

Α/Α

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.

Μέριμνα για επίλυση θεμάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.

Παραλαβή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όποτε απαιτείται.

 

Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία υποβοήθησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», ακρωνύμιο «STRATENERGY», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 57.500,00 € (Πενήντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 - ΣΑΕ 119/6 με τις τροποποιήσεις αυτής (κωδικός έργου : 2018ΣΕ11960001), του έργου <STRATENERGY ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ με δικαιούχο την ΕΝ.Π.Ε.>.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΠΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ STRATENERGY.doc) Αρχείο Διακήρυξης