ΕΝΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 15

Πληροφορίες: Γ. Γράβαρης

Τηλ.: 213-2144700 & 746

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Aθήνα, 15/7/2020

Α.Π. 473

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης  έργου για την υποστήριξη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

 στο πλαίσιο του έργου

«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece
(LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»

 

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».
 3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

11.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209

 1. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
 2. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).
 3. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006).
 4. Το από 14/05/2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006, μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) και του Συνδικαιούχου Ένωση Περιφερειών Ελλάδας –ΕΝ.Π.Ε. (Union of Greek Regions – UGR) με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός της ΕΝ.Π.Ε. στο έργο.
 5. Τις υποχρεώσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλαδας στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
 6. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του EASME και του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλαδας ως Συνδικαιούχου.
 7. Την με αριθμό 399A/18/06/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ με θέμα: “Σύναψη Σύμβασης Έργου για την υποβοήθηση της ΕΝΠΕ στο πρόγραμμα LIFE-IP (LIFE Integrated Projects Climate Action) με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) (Ακρώνυμο: AdaptInGR)” με ΑΔΑ: ΨΗ3ΠΟΡΖΥ-Χ95, με την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα:
 8. Η σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα φυσικό πρόσωπο – εξειδικευμένο επιστήμονα, για την υποβοήθηση της υλοποίησης του αναληφθέντος έργου της ΕΝ.Π.Ε. (ως δικαιούχου) στο πρόγραμμα LIFE-IP (LIFE Integrated Projects Climate Action), με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece), με χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης έως την 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσής της έως και την ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01.04.2019).
 9. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (www.enpe.gr) όπως και στο διαδικτυακό ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
 10. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό.
 11. Η δέσμευση ποσού 24.300,00 € από τον Προϋπολογισμό της ΕΝ.Π.Ε. έτους 2020 για την υλοποίηση του ως άνω έργου.
 12. Την με αριθμ. Πρωτ. 399Α/18.06.2020 (ΨΗ3ΠΟΡΖΥ-Χ95) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Π.Υ), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων της ΕΝΠΕ (με ΑΔΑ: Ψ6ΛΤΟΡΖΥ-ΩΦ9)
 13. Τις ανάγκες της ΕΝΠΕ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

εξειδικευμένους επιστήμονες, που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Β του παρόντος, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη:

 

Κωδικός  Θέσης

Τίτλος Θέσης

Συνολική Αμοιβή (ευρώ)

LIFE-IP-AdaptInGR-Θ1

Ειδικός Επιστήμονας (Expert) / Υπεύθυνος/η Διαχείρισης  Έργου (Project Manager)

24.300,00

 

 

 

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:
 η Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020  και ώρα 13.00.

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ως Συνδικαιούχος του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece  (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)», όπως αυτές  απορρέουν από το (20) σχετικό Συμφωνητικό Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR - κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006, μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου (Υ.Π.ΕΝ.) και της ΕΝ.Π.Ε. To έργο έχει διάρκεια 8 έτη (01/01/2019 - 31/12/2026) και υλοποιείται σε τέσσερις (4) φάσεις διετούς διάρκειας έκαστη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι  ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για  κάθε νέα φάση του έργου LIFE-IP AdaptInGR μέχρι τη λήξη αυτού, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου LIFE-IP AdaptInGR και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η αντισυμβαλλόμενος/η δεν εκτελεί το έργο που του/της έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το Πρόγραμμα LIFE.

Το συνολικό τίμημα (αμοιβή) για την εκτέλεση του έργου της θέσης, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα,  αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί  από τον επιλεχθέντα/α υποψήφιο/-α από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνεται κάθε νόμιμη επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και όλοι οι φόροι και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του/της ασφαλισμένου/ης και του εργοδότη εφόσον απαιτείται.

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα Παραρτήματα A έως Ε, αναρτάται:

α) στο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (www.enpe.gr)

β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.

 

 

Απόστολος Τζιτζικώστας

 

 

Συνημμένα:

Παράρτημα Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR

Παράρτημα Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παράρτημα Γ: αιτηση εκδηλωσησ ενδιαφεροντοσ – απαιτουμενα δικαιολογητικα

Παράρτημα Δ: Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση αιτησεων/προτασεων

Παράρτημα Ε: Σύναψη ΣυμβάσΗΣ  Μίσθωσης Εργου – Απασχόληση

 

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γρ. Προέδρου ΕΝ.Π.Ε.

- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης