Αθήνα: 31-10-2018

Α.Π.: 905

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) και εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρόεδρό του, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (γ) τις διατάξεις του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ) και (δ) την με Α.Π.: 904/31-10-2018 (Συνεδρίαση της 30ης.10ου.2018 - Θέμα 10ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα:  «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), Έγκριση όρων προκήρυξης του διαγωνισμού και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρασχεθούν για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) – Τ.Κ. 115 26, την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρότασης (γνώμης) με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της ως άνω Επιτροπής, μέχρι της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην ΕΝ.Π.Ε. – Γραμματεία/Πρωτόκολλο (Μεσογείων 15, 4ος όροφος, 115 26 Αθήνα), το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [www.eprocurement.gov.gr].

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες παρέχονται από την ΕΝ.Π.Ε., στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος) – Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, στο τηλ: 2132144700 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά Στοιχεία         

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

 

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Συνοπτικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Η χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία ΕΝ.Π.Ε., Μεσογείων 15 (4ος όροφος), ΤΚ 115 27 Αθήνα

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη (τεύχος διαγωνισμού)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τη μελέτη (τεύχος διαγωνισμού)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τη μελέτη (τεύχος διαγωνισμού)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες μετά την υπογραφή της

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Λ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ν. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ξ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π. ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ρ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημοσίου τομέα (φορέας Γενικής Κυβέρνησης), εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, καθώς και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της ΕΝ.Π.Ε. (άρθρο 16 παρ. 1 Π.Δ/τος 74/2011).    

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Η ΕΝ.Π.Ε. προσκαλεί για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του άρθρου 282 παρ. 12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (γ)  του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011), (δ) του από με Α.Π. 264/2-3-2012 Κανονισμού προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων & παροχής υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ-5ΥΣ), για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 1. Η ΕΝ.Π.Ε. ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

 

 1. Λεπτομερής περιγραφή του έργου που προκηρύσσεται με την παρούσα περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Παράρτημα της παρούσας.
 2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από την Eπιτροπή Παραλαβής Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 5.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.24%.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά (τιμή).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας εκάστου παραδοτέου μετά την οριστική παραλαβή του. O ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις επί της αμοιβής του.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της.

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα επί της Λεωφ. Μεσογείων 15 (4ου όροφος), Τ.Κ. 115 26, σύμφωνα με τους όρους του Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας.

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τρεις (3) υποφακέλους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
 2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς .
 3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένος).

 

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

 • Η λέξη ή φράση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα.
 • Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης.
 • Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την προσφορά τους με ποινή αποκλεισμού είναι τα εξής:

 1. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75). όπως ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και:

Α) ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

 1. Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα), δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της.
 1. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
 2. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
 3. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.
 • Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή/και ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 1. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
 2. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως να κατανομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας),
 3. Έχει προβεί σε έναρξη εργασιών τουλάχιστον πριν δέκα (10) έτη.
 • Η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με βάση τις φορολογικές της δηλώσεις είναι κερδοφόρα τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη.

Β) Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψήφιου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νόμιμου προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει ότι:

 1. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
 2. Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26πς Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε., γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 3. Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό ΦΕΚ), καθώς και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου και το ΦΕΚ δημοσίευσης της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

Θ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τεχνικού Παραρτήματος της παρούσας.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής ολογράφως και αριθμητικώς, το αναλογούν ποσό Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ 24%).
 • Προκειμένου να είναι ευχερής η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να καταθέσουν την προσφορά τους με την δομή που παρουσιάζεται στο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (παράγρ. Ρ).
 • To κόστος των κασετών (για την ηχογράφηση) και των παραδοτέων CD θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
 • Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Κ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη  είναι η  Επιτροπή Παραλαβής Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΝ.Π.Ε.

Λ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε προσφοράς.
 2. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης.
 3. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των τεχνικών προσφορών, όπου προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες (Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου Θ.) προχωράει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
 4. Εφόσον η οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της παραγράφου Ι., η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προχωρεί στην κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
 5. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κ.λπ.) αποτελεί και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της ΕΝ.Π.Ε.

Μ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Οι Έλληνες πολίτες:

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 • Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Οι αλλοδαποί:

 • Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 1α και 1 β του παρόντος, αντίστοιχα.

δ. Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση.
 1. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 2. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Η της παρούσας. Εάν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, η ΕΝ.Π.Ε. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ. ή την επανάληψη του διαγωνισμού.
 3. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου Η. της παρούσας.

Ν. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 4. Σε κάθε περίπτωση η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από  ενενήντα (90) ημέρες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 6. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
 7. Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της ΕΝ.Π.Ε. για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
 8. Η προϋπολογισθείσα αμοιβή του παρόντος διαγωνισμού έχει υπολογισθεί με βάση το σημερινό όγκο εργασιών του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.
 9. Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΝ.Π.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
 10. Η νομική φύση της παρούσας προκήρυξη συνίσταται στην παροχή εκ μέρους του Αναδόχου ανεξαρτήτων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 11. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
 12. Ισχύουσα νομοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Ξ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του να προσκομίσει:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης. υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο Ε. της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την αναθέτουσα αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενων Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Προδιαγραφές εγγυητικής επιστολής. Η ως άνω εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την ημερομηνία έκδοσης.
 • Τον εκδότη.
 • Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται.
 • Τον αριθμό της εγγύησης.
 • Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 • Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειας του, τη σχετική διακήρυξη.
 • Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεων και διζήσεως.
 • Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΝΠΕ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 • Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 • Το χρόνο ισχύς της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).
 • Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΝ.Π.Ε.
 • Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 • Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
 • Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών. Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν όλα τα μέλη της ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr), στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr)  και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [www.eprocurement.gov.gr].

 

 

 

 

Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ηχογράφηση των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. θα γίνεται σε συσκευές ηχοληψίας  (DECK) ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας Αρχής και ήδη εγκατεστημένων στους χώρους παροχής των υπηρεσιών.

Η ηχογράφηση θα γίνεται από εξειδικευµένο συνεργάτη της αναδόχου. Θα χρησιμοποιείται µικροφωνική εγκατάσταση, µε ένα µικρόφωνο ανά δύο άτοµα, ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Θα κρατούνται σηµειώσεις µε τα θέµατα που συζητούνται (ηµερησίας διάταξης και εκτός Η.∆.), όπως και το όνοµα κάθε οµιλητού. Στο τέλος κάθε θέµατος θα υπάρχει η απόφαση µε γράµµατα Bold.

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ηχογράφησης των πρακτικών από την ίδια, είτε καθ΄ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως είτε για µεµονωµένες συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή η καταγραφή των πρακτικών θα γίνεται από την υπηρεσία µε τον τρόπο που θα υποδείξει αρµόδιος συνεργάτης του/της αναδόχου.

Σε κάθε περίπτωση ηχογράφησης από την αναθέτουσα Αρχή, δεν θα καταβάλλεται σχετική αµοιβή «ηχογράφησης πρακτικών» στον/στην ανάδοχο.

 

2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Περιλαμβάνονται: Αποµαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένου σε Η/Υ, επιµέλεια κειµένου, µε περιεκτικότητα 35 σειρών περίπου ανά σελίδα Α4, µε περιθώρια 3 εκ. δεξιά και 3 εκ. αριστερά, τα οποία και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία. Η αποµαγνητοφώνηση πάντα γίνεται µε δεύτερο άκουσµα του ηχητικού αρχείου και επιµέλεια του κειµένου.

 

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα πρακτικά θα παραδίδονται, ανά συνεδρίαση, σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail) όπως και σε έντυπη μορφή,  σε 5 αντίτυπα. Μαζί µε τα πρακτικά θα παραδίδεται και ένα CD µε το ψηφιακό ηχητικό αρχείο καθώς και ένα CD με το κείμενο της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών.

To κόστος των κασετών (για την ηχογράφηση) και των παραδοτέων CD θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

 

4.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης αναγνωρισµένης επαγγελµατικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το τρέχον έτος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αυτή.

2) Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι συµµορφώνεται προς τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της εν λόγω προκήρυξης.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, µπορεί ν’ απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες.

 

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η αποστολή των πρακτικών θα γίνεται εντός 3 εργασίµων ηµερών και εφόσον η συνεδρίαση διαρκέσει µέχρι 5 ώρες.

Για κάθε επιπλέον 2 ώρες απαιτείται µια εργάσιµη µέρα. Σε περίπτωση που επείγει κάποια συνεδρίαση η απόσπασµα πρακτικού σε χρόνο µικρότερο από τον καθοριζόµενο ανωτέρω, η ανάδοχος υποχρεούται άµεσα να ανταποκριθεί, πάντα σε συνεννόηση µε την αναθέτουσα Αρχή.

Για κάθε ηµέρα καθυστέρησης στην παράδοση των αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών από τον/την ανάδοχο στην αναθέτουσα Αρχή, θα καταπίπτει σε βάρος του/της αναδόχου ως ποινική ρήτρα το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, συµφωνούµενη ως δίκαιο και εύλογο ποσό.

 

 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 15 (4ος όροφος).

 

 1. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της.

Η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε καταγγελία της συµβάσεως µε τον/την ανάδοχο άνευ καταβολής αποζηµιώσεως, εφόσον λόγω διαφοροποίησης των υπηρεσιακών αναγκών δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω παροχής των υπηρεσιών του/της αναδόχου. Ο/η ανάδοχος έχει την υποχρέωση και µετά τη λήξη ισχύος της παρούσης συµβάσεως, εφόσον η ΕΝ.Π.Ε. το ζητήσει εγγράφως (πριν από την συµφωνηθείσα λήξη της) να παράσχει τις ως άνω υπηρεσίες του/της για δύο (2) επιπλέον µήνες, είτε για το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης είτε για µέρος αυτού, µε τους ίδιους όρους, συµφωνίες και τίµηµα.

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες εργασίες θα είναι όπως αυτές προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές. Η ΕΝ.Π.Ε. διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θ’ ασκήσει, όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του φορέα, κάθε ποσότητα λανθασµένης εργασίας που παρέδωσε, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

 

 1. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο/η ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε την λανθασµένη εργασία, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε από την Υπηρεσία.

 

 

 

Ρ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝ.Π.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

18

 

 

2.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

975

 

 

3.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ

5.850

 

 

4.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ (ΤΕΥΧΟΣ)

90

 

 

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ:

                                                                                        ΦΠΑ (24%):

                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: