Προκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία υποβοήθησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», ακρωνύμιο «STRATENERGY», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 57.500,00 € (Πενήντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 - ΣΑΕ 119/6 με τις τροποποιήσεις αυτής (κωδικός έργου : 2018ΣΕ11960001), του έργου <STRATENERGY ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ με δικαιούχο την ΕΝ.Π.Ε.>.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΠΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ STRATENERGY.doc) Αρχείο Διακήρυξης