Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης με MIS 5107690 με τίτλο «Δημιουργία Μηχανισμού εποπτείας και ενδυνάμωσης της Αγοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας»