Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης με MIS 5107690 με τίτλο «Δημιουργία Μηχανισμού εποπτείας και ενδυνάμωσης της Αγοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας»

Διαύγεια

16 Ιουνίου 2024

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια