Ο Κανονισμός προμηθειών, ανάθεσης μελετών, έργων ή παροχής υπηρεσιών περιγράφει τις διαδικασίες για τις προμήθειες, τις ανάθεσεις μελετών, έργων ή παροχής υπηρεσιών.

 1. Η απόφαση διενέργειας προμήθειας υλικών, ανάθεσης μελέτης, προγράμματος, έργου ή παροχής υπηρεσιών, λαμβάνεται:
  • Aπό τον Πρόεδρο της Ένωσης, εφόσον ο αντίστοιχος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το ποσόν των 11.738,81 ευρώ, συν ΦΠΑ.
  • Από την Εκτελεστική Επιτροπή, εφόσον ο αντίστοιχος προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσόν των 11.738,81  ευρώ, συν ΦΠΑ.
 2. Εφόσον ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος της μελέτης προγράμματος, παροχής υπηρεσιών ή έργου είναι φορέας του δημοσίου τομέα ή φορέας ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή επιχείρηση ΟΤΑ ή εταιρεία Αυτοδιοίκησης , τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται.
 3. Για τη συμμετοχή της Ένωσης, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση λαμβάνεται:
  • Aπό τον Πρόεδρο της Ένωσης, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων ιδίας συμμετοχής δεν υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ.
  • Από την Εκτελεστική Επιτροπή, εφ΄όσον το ύψος αυτό υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ.
 4. 4. Η διενέργεια προμήθειας και η ανάθεση μελέτης, προγράμματος, έργου ή παροχής υπηρεσιών, γίνεται από το όργανο που έχει κατά τα ανωτέρω τη σχετική αρμοδιότητα, ως εξής:
  • Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000)  ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
  • Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
  • Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
 5. Σε όσα άλλα θέματα αφορούν τη διενέργεια προμήθειας υλικών, ανάθεση μελέτης, προγράμματος, έργου ή παροχή υπηρεσιών και δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.