Ο Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης αφορά στις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Ταμία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επί οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων.

I. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΝΠΕ (άρθρο 18 παρ. 1, εδαφ. ι,  Π.Δ. 74/2011).
 2. Καταθέτει, μαζί με τον Ταμία, χρήματα στο όνομα της Ένωσης σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην  Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
 3. Ανοίγει στο όνομα της Ένωσης τραπεζικούς λογαριασμούς ή  ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει, σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή ξένη που είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητά και παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών.
 4. Παρέχει, μαζί με τον Ταμία, κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών των παραγράφων 2. και 3. και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της Ένωσης και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
 5. Καταβάλλει, μαζί με τον Ταμία, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ένωσης και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης.
 6. Εκδίδει, μαζί με τον Ταμία, αποδέχεται, οπισθογράφει, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπογράφοντας υπό την επωνυμία της Ένωσης.
 7. Εκδίδει, μαζί με τον Ταμία, και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού.
 8. Υπογράφει, μαζί με τον Ταμία, κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην Ένωση.
 9. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών που εισάγονται από την Ένωση.
 10. Παρακαταθέτει, μαζί με τον Ταμία, χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητά την έκδοση, παραλαβή και είσπραξη γραμματίων Παρακατάθεσης.
 11. Συναλλάσσεται στο όνομα της Ένωσης με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανά της, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της Ένωσης, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο υπό την επωνυμία της Ένωσης (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές) καθώς και ενεργεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
 12. Ελέγχει λογαριασμούς και δαπάνες ταξιδίων των μελών του Δ.Σ., των στελεχών και των συνεργατών της Ένωσης.
 13. Καταβάλλει, μαζί με τον Ταμία, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χρηματικά ποσά για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Ένωση (κρατήσεις ξενοδοχείων, διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων και λοιπές σχετικές δαπάνες).
 14. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για την  έγκριση προμηθειών αναλώσιμων υλικών της Ένωσης και εγκρίνει την καταβολή των αντιστοίχων χρηματικών ποσών.

 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του σε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και σε στελέχη του προσωπικού της Ένωσης (άρθρο 18 παρ. 1 εδαφ. ιδ΄  Π.Δ. 74/11).
 
II. Ο Ταμίαςτης Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας της ΕΝ.Π.Ε.
 2. Ελέγχει τη τήρηση των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων των οικονομικών πράξεων και των εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία.
 3. Παρέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο όλα τα απαραίτητα παραστατικά για έλεγχο καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της Ένωσης Περιφερειών, ενώ παρέχει κάθε διευκρίνιση προς τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με αυτά.
 4. Εισηγείται την ετήσια απολογιστική έκθεση προς το Εποπτικό Συμβούλιο.
 5. Αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα που δύναται να του ανατεθούν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20 παρ. 1 ΠΔ 74/2011).

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ορίζεται με απόφασή της (άρθρο 20 παρ. 2 ΠΔ 74/2011).