Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιοποίηση της Χάρτας σε πρακτικό επίπεδο, την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης και την υλοποίηση δράσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών.

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό ορίζεται με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" και  τον Ν. 3643/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) "Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", η συγγραφική ομάδα του Οδηγού παρουσιάζει τα άρθρα της Χάρτας και προχωρά στην επεξεργασία και τον σχολιασμό τους παραθέτοντας για καθένα από αυτά:

  1. το ισχύον νομικό πλαίσιο,
  2. μια συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού που διέπει το περιεχόμενο του άρθρου και τις ανάγκες στις οποίες αυτό ανταποκρίνεται,
  3. προτάσεις ενδεικτικών δράσεων οι οποίες εκτείνονται στους γενικούς άξονες της ενίσχυσης/βελτίωσης/επέκτασης παροχών ή/και δομών, της λήψης μέτρων για την αλλαγή νοοτροπίας, της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης, της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και της δημιουργίας δικτύων και της ανάπτυξης συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών και
  4. παραδείγματα καλών πρακτικών εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων.