Οδηγός Εφαρμογής του Προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις Πολιτικές των Υπουργείων

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις Πολιτικές των Περιφερειών εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου "Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης, Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές", στόχο του οποίου αποτελεί η δημιουργία

μεθοδολογιών και εργαλείων καθώς και η ανάπτυξη ενεργειών με σκοπό της αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές (gender mainstreaming) της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η υποστήριξη των φορέων αυτών ώστε να εντάξουν ουσιαστικά και ενεργά πολιτικές ισότητας των φύλων στο πρόγραμμά τους και στις δράσεις τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την παροχή υπηρεσιών τους προς τους/τις ωφελούμενους/ες πολίτες/ισσες.

Ειδικότερα ο  Οδηγός Εφαρμογής του Προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις Πολιτικές των Περιφερειών αποτελεί έναν συνδυασμό θεωρητικών/μεθοδολογικών προσεγγίσεων και παραδειγμάτων για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε περιφερειακό επίπεδο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο που απευθύνεται στους/στις εκπροσώπους και τα στελέχη των Περιφερειών που θα αναλάβουν να καταρτίσουν Περιφερειακά Προγράμματα Ισότητας των Φύλων καθώς και σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν Προγράμματα και δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου και να συνειδητοποιήσουν/αποδυναμώσουν την επίδραση των έμφυλων στερεοτύπων στις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους προς τους/τις τελικούς/ές αποδέκτες/τριες των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με την εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων κατά τη χρονική περίοδο 2010-2013, ορισμούς για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις της ΓΓΙΦ σχετικά με το gender mainstreaming. Επίσης, αναλύεται το πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειών, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Έργου καθώς και το πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ). Παρουσιάζεται, ακόμη, η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων και παρατίθενται παραδείγματα καλών πρακτικών.