Πρόταση της ΕΝΠΕ με θέμα "Μεταφορά Αρμοδιοτήτων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς τις Περιφέρειες"