Πρακτικό Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ 11.02.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o/11.02.2013
 
Στην Αθήνα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1. Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχειριστικής περιόδου 01.01.2012  έως 31.12.2012.  
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη.
Στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το Α.Π.:163/08.02.2013 έγγραφο Προέδρου ΕΝ.Π.Ε. συνέταξε την ακόλουθη έκθεση:
 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε., συντάσσει εκθέσεις προς Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού.
 
Επίσης ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι . 
Στη παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού χρήσεως 2012  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού καθώς και οι παρατηρήσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.
 
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε.  το διαχειριστικό έτος 2012 ανήλθαν στα 1.022.107,95   ευρώ και προήλθαν κυρίως από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε.  ανήλθαν στο ποσό των 559.364,50  ευρώ  και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.  Το πλεόνασμα για την χρήση 2012 ανήλθε στα 462.743,45 ευρώ τα δε ταμειακά διαθέσιμα της 31/12/2012 στο ποσό των 1.504.068,06 ευρώ.
 
Το εποπτικό συμβούλιο κατά την  διάρκεια του 2012  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία  προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
 
 Επίσης το εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες  από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης 2012 και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε. κατά την 31/12/2012.
 
                                                                        Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013
 
 
Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη 
Καραλίδης Φώτης                                        Γαζή Παναγιώτα
                                                                Μπάρδας Κων/νος
                                                                Σπυρίδων Σπύρος
                                                                Χατζηδιάκος Φώτης