Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχειριστικής περιόδου 22.10 έως 31.12.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3o/25.04.2012
 
Στην Αθήνα σήμερα 25 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 και όπως αυτό συγκροτήθηκε με το από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
1. Ειδική έκθεση επί του απολογισμού οικονομικής διαχειριστικής περιόδου  22.10 έως 31.12.2011.  
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες ήταν : ο κ. Καραλίδης Φώτιος, η κα. Γαζή Παναγιώτα, ο κ. Μπάρδας Κων/νος και ο κ. Χατζηδιάκος Φώτιος.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Σπυρίδων Σπύρος.
  
Στην συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το  Α.Π. :368/03.04.2012 έγγραφο Προέδρου ΕΝ.Π.Ε. συνέταξε την ακόλουθη έκθεση: 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22.10.2011 ΕΩΣ 31.12.2011
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ΦΕΚ Α181/22.08.2011) το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. , συντάσσει εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Εσωτερικών που ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ' αυτού .
Επίσης η ΕΝ.Π.Ε. ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υποχρεούται από τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., να συντάσσει Ισολογισμό στο τέλος κάθε  χρήσης και να υποβάλλει τις δηλώσεις που  επιβάλλουν οι ισχύοντες φορολογικοί νόμοι . 
Στην παρούσα ειδική έκθεση επί του απολογισμού περιόδου 22.10.2011 έως 31.12.2011  περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση των μεγεθών του Ισολογισμού.
Τα έσοδα της ΕΝ.Π.Ε.  τη διαχειριστική περίοδο από 22.10.2011 έως 31.12.2011 ανήλθαν στα 13.127,43  ευρώ και προήλθαν κυρίως από τόκους καταθέσεων . Τα έξοδα της ΕΝ.Π.Ε.  ανήλθαν στο ποσό των 232.026,08  ευρώ  και δαπανήθηκαν κυρίως σε δράσεις της ΕΝ.Π.Ε.  Το έλλειμμα της περιόδου 22.10.2011 έως 31.12.2011 ανήλθε στα 218.898,65 ευρώ τα δε ταμειακά διαθέσιμα της 31.12.2011 στο ποσό των 1.584.980,51 ευρώ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την  διάρκεια της περιόδου από 22.10.2011 έως 31.12.2011  ασκούσε   τον προβλεπόμενο έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε.  και υπέβαλλε τις εκθέσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο δεν εκφράστηκαν παρατηρήσεις. Κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε η νομιμότητα των πράξεων  στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Όλες οι εγγραφές στα βιβλία προήλθαν από νόμιμα παραστατικά και σε εκτέλεση των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμοθετημένων Οργάνων Διοίκησης. Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 74/2011 και τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.   
Επίσης το εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε έλεγχο στις υποβληθείσες  από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό χρήσης από 22.10.2011 έως 31.12.2011  και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική κατάσταση της ΕΝ.Π.Ε.   κατά την 31.12.2011. 
Στην παραπάνω ειδική έκθεση προσαρτάται και ο Ισολογισμός της περιόδου 22.10.2011 έως 31.12.2011.
 
                                                         Αθήνα, 25 Απριλίου 2012    
  
    Ο  Πρόεδρος                                              Η Αντιπρόεδρος
                                      
 Καραλίδης Φώτης                                          Γαζή Παναγιώτα                               
                                                            
                                                                        Γραμματέας
                                                                     Μπάρδας Κων/νος
                                                                
                                                                         Το μέλος
                                                                   Χατζηδιάκος Φώτης