Πρακτικό Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ 15.03.2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2o/15.03.12
Στην Αθήνα σήμερα 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε όπως προβλέπεται από το Π.Δ.74/2011 άρθρο 22 όπως συγκροτήθηκε από 31.10.2011 πρακτικό εκλογής  με  θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έλεγχος Οικονομικών Πράξεων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012
Όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα .
  Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη .
  Χρέη ειδικού γραμματέα άσκησε η κα. Κυριακάκη .
  Το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝ.Π.Ε. και συνέταξε την παρακάτω έκθεση.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
     Το Εποπτικό Συμβούλιο  ασκώντας τον προβλεπόμενο από το άρθρο 22 του Π.Δ.  74/2011 , έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της ΕΝ.Π.Ε. διενήργησε έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία, στα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012  και διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις αυτής είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές.
      Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.
                                                                           Αθήνα,15 Μαρτίου 2012
    Ο  Πρόεδρος                                             Αντιπρόεδρος
                                    
 Καραλίδης Φώτης                                       Γαζή Παναγιώτα                             
                                                          
                                                                        Γραμματέας
                                                                    Μπάρδας Κων/νος
                                                              
                                                                         Τα μέλη
                                                                    Σπυρίδων Σπύρος
                                                                    Χατζηδιάκος Φώτης